Acció Social

Fons social reemborsament de quotes

Fons social reemborsament de quotes

Data d'inici Gener 2015

Àrees implicades / equip

L’Asseguradora de Mútua Terrassa MPS https://www.lasseguradora.com/ca

Repte

Garantir la cobertura dels riscos personals assegurats pels nostres mutualistes, davant de situacions sobrevingudes de desocupació o incapacitat temporal, a través del reemborsament de quotes a satisfer durant la contingència, no repercutint cap cost als nostres Mutualistes.

Principi del Global Compact

2 - Les empreses han d’assegurar-se que, en cap de les activitats que desenvolupen, no són còmplices en la vulneració dels drets humans.

La iniciativa


 • Justificació

  Determinades situacions sobrevingudes (incapacitat temporal o desocupació) provoquen dificultats per fer front, puntualment, als pagaments de les assegurances personals.

 • Descripció

  Aquesta iniciativa consisteix en dotar per part de l’Asseguradora, a l’inici de cada exercici, una quantia econòmica de 50.000€ (per a tot el conjunt de la Mutualitat), destinada a reemborsar les quotes que paguen com a socis mutualistes de MútuaTerrassa, en cas de desocupació, per causes alienes i no imputables a la voluntat del soci mutualista, o en cas incapacitat temporal, si són autònoms.

 • Objectius

  • Contribució a la protecció social dels nostres mutualistes i assegurats a través d’un programa de RSC.
  • Reforçar la capacitat de retenció i fidelització dels nostres mutualistes, assegurats i beneficiaris, a més de contribuir a millorar la imatge de marca del grup.

 • Beneficiats

  • Mutualistes de MútuaTerrassa
  • Persones en situació de desocupació o incapacitat temporal que tinguin contractada alguna assegurança de Mútua Salut, Mútua Protecció, Pla de Protecció Personal o Incapacitat Temporal de Previsió Social. Amb una cobertura anual màxima per mutualista de 1.000€

 • Resultats

  2013
  139 mutualistes beneficiats.
  39.670 euros reemborsats.


  2014
  85 mutualistes beneficiats.
  30.934 euros reemborsats.


  2015
  93 mutualistes beneficiats.
  30.562 euros reemborsats.