Sistema intern d'Informació (SII) de compliment legal

 • MútuaTerrassa disposa d’un Sistema Intern d’Informació (SII) on es gestionen les informacions sobre infraccions, irregularitats o incompliments de la legalitat, en especial de tipus penal, infraccions comptables, del sistema de prevenció del blanqueig de capitals, de protecció de dades personals, o de vulneració del Codi de Conducta Intern, entre d’altres.

  L’objectiu essencial és prevenir els delictes dins l’entitat i vetllar pel compliment de la normativa.

  Aquest SII recull i tracta les informacions que es comuniquin sobre les preocupacions o els fets sobre conductes irregulars o contràries a la normativa vigent i/o als principis i valors de l’entitat, sempre que siguin comunicats de bona fe, no sent acceptables les informacions falses o deliberadament tergiversades.

  El SII és confidencial, pel que els comunicants es poden identificar, per bé que -si ho prefereixen- poden sol·licitar ser tractats anònimament o -fins i tot- poden enviar la comunicació de manera anònima.

  Les comunicacions al SII es poden enviar als següents Canals Interns:
  • Per e-correu a: canalconfidencialrpe@mutuaterrassa.cat
  • Per correu postal a: CANAL CONFIDENCIAL DE COMPLIMENT LEGAL Sant Antoni, 32 08221 TERRASSA  A l’apartat FAQs hi trobareu informació detallada sobre formulari model per enviar les comunicacions, polítiques, procediments, òrgans de gestió del SII, drets i garanties per a l’informant, drets i garanties per a la persona o persones objecte d’informació, tractament de les dades, etc.

  Per bé que els Canals Interns són els que s’haurien d’utilitzar de manera preferent, existeixen també Canals Externs, com ara “Autoridad Independiente de Protección del Informante A.I.I.”