FAQS sobre el Sistema Intern d'Informació

 • Qui pot informar?

  Els treballadors (amb independència del lloc de treball, la funció o el nivell jeràrquic), ex-treballadors, col·laboradors externs, estudiants, candidats, voluntaris, representants dels treballadors, accionistes, partícips, membres de l’òrgan d’administració, proveïdors, mutualistes, pacients i els seus familiars, residents i els seus familiars, clients i usuaris dels serveis de les empreses i entitats participades per MútuaTerrassa.

 • Quina tipologia de fets poden es poden informar?

  Les informacions únicament s’han de referir a fets o actuacions que estiguin directament relacionades amb una empresa o entitat de MútuaTerrassa, i que puguin suposar una vulneració de la legalitat vigent, o de la normativa interna de l’entitat, en especial del Codi de Conducta intern de MútuaTerrassa. En aquest Codi s’estableixen les normes que han de regir el comportament de tots membres i els col·laboradors de l'entitat en el desenvolupament de les nostres funcions i en la nostra relació amb els altres membres i col·laboradors, així com en l'ús de la informació, els sistemes i els actius de l’entitat, per tal d’ajustar la nostra conducta als valors de Mútua Terrassa i a la legalitat vigent.

 • Altres

  També es pot sol·licitar una entrevista presencial amb el responsable de gestió del SII.

 • S’admetran totes les informacions?

  Només s’admetran aquelles informacions que exposin de forma clara, versemblant i evident fets constitutius d’una infracció.
  És principi general aplicable a aquest SII que totes les informacions que es comuniquin estiguin fonamentades en la bona fe i no persegueixin interessos particulars.

 • Com s’ha d’informar?

  Actualment aquest sistema només admet informacions escrites, que es poden adreçar per correu postal o per correu electrònic:


 • Qui tramitarà les informacions rebudes?

  Infraccions del Dret de la Unió i infraccions greus/molt greus de la normativa penal i administrativa estatal : L’Òrgan col·legiat de Gestió del Sistema intern d’informació.
  Resta de supòsits: L’Òrgan col·legiat de Control en Responsabilitat Penal d’Empresa (RPE).


 • Com es gestionarà la informació rebuda?

  Les informacions rebudes i les recollides durant la investigació dels fets informats es tractaran de forma totalment confidencial. S’adoptaran totes les mesures tècniques i organitzatives que siguin adequades per salvaguardar la confidencialitat dels fets i dades del procediment, la identitat de l’informant i de la persona afectada, dels testimonis, i de les comunicacions dutes a terme en relació amb aquesta informació. L’accés es limitarà exclusivament als responsables de dur a terme les funcions de control intern i de compliment, que signaran un compromís de confidencialitat específic, i només serà lícit l’accés per altres persones, també subjectes al compromís de confidencialitat i/o al secret professional, o la seva comunicació a tercers, quan resulti necessari per a l’adopció de mesures disciplinàries o la tramitació de procediments judicials que procedeixin en el seu cas. Els informants tenen dret a que no es reveli la seva identitat, ni cap altre informació de la qual es pugui deduir la seva identitat, sense el seu consentiment exprés.

  En el cas d’informacions sobre Infraccions del Dret de la Unió i infraccions greus/molt greus de la normativa penal i administrativa estatal, els informants tenen dret a presentar comunicacions sense necessitat de facilitar les seves dades identificadores, en els supòsits en que decideixin acollir-se a l’anonimat. El SII disposa de mecanismes que permeten garantir que, en aquests supòsits, la seva identitat no pot ser coneguda per cap mitjà.

 • Drets i garanties de la persona objecte d’informació:

  Dret a la Informació i d’accés a l’expedient: La persona a la qual s’atribueixi la conducta o els fets que han estat objecte d’informació a través d’aquest SII serà notificada d’aquesta informació en el menor temps possible, en tot cas, un cop transcorregut el temps prudencial necessari per a dur a terme la investigació preliminar de les circumstàncies informades. Se l’informarà de la conducta o fet que se li atribueix, dels possibles destinataris de la informació que es tramiti (Jutjats o Fiscalia, en el cas de sospita o indicis racionals de la comissió d’un delicte), del tractament de les seves dades personals, així com dels tràmits que s’hauran d’efectuar en l’expedient que, si és el cas, s’obrirà. Es preservarà la identitat de l’informant, condicionat a que, amb això, no s’afecti el bon fi de la investigació.

  Dret a la defensa i a la presumpció d’innocència: Els afectats tenen dret a ser escoltats en qualsevol moment, a presentar al·legacions i, sempre, a la presumpció de la seva innocència.

  Dret a la confidencialitat i a la protecció: Durant la tramitació de l’expedient, els afectats per la informació rebuda tenen dret a la confidencialitat de la seva identitat, a l’honor i a la mateixa protecció que els informants, per tal d’evitar que puguin sofrir injustament danys en la seva reputació, o altres conseqüències negatives.

 • Canals Externs d’Informació:

  Per bé que els Canals Interns són els que s’haurien d’utilitzar de manera preferent, existeixen també Canals Externs, com ara:

  “Autoridad Independiente de Protección del Informante A.A.I.” a nivell de l’Estat espanyol.

  Autoritat Independent de protecció de l’informant (AAI): L'autoritat Independent de Protecció de l'Informant a Catalunya, tant pel que fa al sector públic com per al privat, és l'Oficina Antifrau de Catalunya (C/ Ribes 1-3, 08013 Barcelona
  Telèfon: 935 545 555).


 • Drets i garanties per a l’informant

  Dret a la protecció: Tots aquells que, de bona fe, i en les condicions que s’estableixen en l’art. 35 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, notifiquin a través d’aquest sistema d’informació intern els fets dels què hagin tingut notícia, així com els seus familiars, estaran protegits contra qualsevol tipus de represàlia, discriminació o penalització, ja sigui directa o indirecta, com a conseqüència o per motiu de les informacions que puguin facilitar i les informacions recollides durant la investigació dels fets informats. Els informants gaudiran de les mesures d’acompanyament i de protecció contra les represàlies reconegudes en els arts. 37 i 38 de la L.2/23.

  Denúncies falses: Qualsevol informació facilitada de mala fe suposarà per a l’informador assumir totes les responsabilitats legals pel perjudici que pugui suposar aquesta informació per als drets de les persones a les que, injustament o de mala fe, s’atribueixin els fets que seran objecte d’investigació interna. És, doncs, principi general aplicable a aquest Sistema intern d’Informació, que totes les informacions que es comuniquin estiguin fonamentades en la bona fe i no persegueixin interessos particulars.

 • Conseqüències de la investigació:

  En el cas que no es verifiquin els fets o indicis informats, s’arxivarà.

  En el cas que es verifiqui l’efectiva comissió d’una infracció de la normativa interna o de la legalitat vigent:

  Infracció de la normativa interna
  En aquests casos és d’aplicació el règim disciplinari, que s’estableix en el Conveni laboral que sigui d’aplicació en la relació laboral amb l’empleat infractor. Si es tracta d’un col·laborador, s’estarà a allò que s’hagi pactat contractualment en cas d’incompliment.

  Infracció de la legalitat vigent
  Els Jutjats i Tribunals de Justícia seran els encarregats d’imposar les corresponents sancions penals per al treballador o col·laborador que hagi comès la infracció legal.

  Exempció i atenuació de la sanció
  Supòsits contemplats en l’art. 40 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

 • Tractament de dades personals:

  Les dades de caràcter personal tractades amb l’objecte de tramitar la informació rebuda seran tractades de conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, i d’acord amb allò que s’estableix expressament en la normativa que regula els sistemes interns d’informació.

  Els corresponsables del tractament de les dades personals són Mútua Terrassa Serveis Corporatius, AIE i l’empresa o entitat de Mútua Terrassa a la qual corresponguin les conductes o els fets objecte d’informació, que tractaran les dades amb la finalitat de tramitar la informació rebuda, duent a terme totes les accions necessàries a tal fi. Els interessats podran sol·licitar per escrit al delegat de protecció de dades de Mútua Terrassa (dpd@mutuaterrassa.cat) l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició o portabilitat de les dades. Per a més informació sobre aquest tractament de dades personals, pot consultar el següent enllaç web: https://www.mutuaterrassa.com/ca/tractament-dades-personal