Notícies

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE MUTUALISTES

Previ acord de la Junta Directiva, el president de l’Entitat i en acompliment del que disposen els seus Estatuts, convoca ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, que tindrà lloc el proper dia 19 de juny al local del carrer de Sant Antoni, 39-41, de Terrassa, a les 15.00 hores en primera convocatòria i a les 16.00 hores en segona convocatòria, per tractar dels assumptes del següent

ORDRE DEL DIA


 • Informe de la Comissió de Control i d’Auditoria de l’Entitat sobre l’exercici de 2017.

 • Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals i informe de gestió individual i consolidat de Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social a prima fixa, corresponents a l’exercici de 2017 així com de la materialització de l’ampliació del Fons Mutual conforme a l’acord de l’Assemblea de 28.4.1998.

 • Examen i aprovació, si escau, de la gestió portada a terme per la Junta Directiva durant aquest exercici.

 • Examen i aprovació, si escau, de la proposta d’aplicació del resultat d’aquest exercici.

 • Nomenament d’auditors externs per a l’exercici 2018 pels Comptes individuals.

 • Ratificació de l’acord de la Junta Directiva de la donació a “Fundació Mútua de Terrassa, per a la Docència i Recerca Biomèdica i Social, Fundació Privada Catalana”.

 • Ratificació de l’acord de la Junta Directiva de la dotació al Fons Social Reembors de quotes.

 • Ratificació i elecció estatutària de membres de la Junta Directiva.

 • Elecció estatutària de membre de la Comissió de Control.

 • Adaptació de la denominació social a la normativa vigent.

 • Delegació de facultats per a la formalització dels acords que s’adoptin.
Nota: Els Srs. Mutualistes tenen dret a examinar al domicili social la documentació relativa als Comptes anuals, a partir de la publicació de la present convocatòria i fins a la data de la celebració de l’Assemblea general ordinària.


La papereta d’assistència així com el document de delegació de vot es trobarà adjunt a aquesta text o es podrà sol·licitar per telèfon als números 93.736.50.75 i 93.736.50.60.Terrassa, 29 de maig de 2018El president,
Jordi Parera Martinell