Notícies

Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social a Prima Fixa -Entitat de benefici social líder al Vallès - celebra l'Assemblea general Ordinària

Ahir dimarts 20 de juny, va tenir lloc l’Assemblea General Ordinària de MútuaTerrassa, durant la qual es va fer públic l’informe de la Comissió de Control de l'Entitat i es van aprovar els comptes anuals corresponents a l’exercici 2016.

El 2016 s’ha consolidat com un any de canvis en molts sentits, canvis en la governança, canvis normatius, canvis en els processos de treball i canvis per separació d’activitats.

Solvència II
A 1 de gener va entrar vigor la nova normativa d’abast europeu Solvència II, d’aplicació a totes les entitats asseguradores, la qual ha tingut impactes palpables més enllà de l’activitat asseguradora i ha condicionat de manera substantiva l’exercici de 2016.

L’aplicació d’aquesta nova normativa ha suposat, a grans trets, incorporar una nova filosofia d’actuació en els processos de treball habituals, a l’activitat asseguradora. Però més enllà de la incorporació d’aquests canvis, cal remarcar els esforços esmerçats al projecte d’escissió de la branca d’activitat assistencial, per permetre que Mútua de Terrassa, mutualitat de previsió social a prima fixa, desenvolupi exclusivament l’activitat que li és pròpia: les assegurances sobre les persones.

Fundació Assistencial MútuaTerrassa

Com a conseqüència de la separació d’activitats obligada per l’aplicació de Solvència II, l’Assemblea de Mutualistes de Mútua de Terrassa, en reunió extraordinària de 28 octubre de 2016, va aprovar la constitució de la nova Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa. El seu objectiu fundacional és el de donar continuïtat a tota l’activitat duta a terme fins aleshores per Mútua de Terrassa MPS, en tots els seus àmbits: atenció primària, atenció domiciliària, atenció especialitzada, hospitalització d’aguts i subaguts, salut mental i altres.

Cal remarcar que aquesta nova fundació manté idèntica governança, amb successió universal així com el mateix equip humà que desenvolupava aquesta activitat anteriorment. D’aquesta manera es garanteix la continuïtat de l’activitat assistencial i es permet una aplicació neta de Solvència II a l’activitat asseguradora.


Relleu en la presidència de la Junta Directiva

Un altre canvi substancial durant el 2016 fou el relleu en el càrrec de presidència de la Junta Directiva, canvi previst en els propis estatuts de Mútua de Terrassa. Així, a data 5 d’agost va cessar com a membre de la Junta el senyor Josep Betriu i Pi, per haver assolit l’edat màxima establerta i, en conseqüència, va cessar també en el càrrec de president que ostentava fins a aquesta data. Tot seguit va assumir la presidència el Sr. Jordi Parera i Martinell.

Cal remarcar que la nova etapa presidencial engega amb el repte de fer efectiu, en la mesura del possible, el llegat de l’anterior, materialitzat en el que s’ha anomenat Pla Estratègic o Reflexió Estratègica, que planteja com a objectius principals: la focalització en la innovació a través de l’enfortiment de la governança, l’increment del compromís amb les persones i la millora de la competitivitat, tot dirigit a assolir una millora ostensible en la imatge i la reputació de l’entitat.

Resultat d’activitats

Activitat asseguradora

Durant el 2016 l’evolució del negoci assegurador ha estat positiva, amb un creixement de l’1% en el volum de primes total respecte de l’any anterior. En aquest sentit destaca el 6.90% del creixement del ram d’assistència sanitària (el principal de l’activitat asseguradora), 1.8 punts per sobre del total del sector assegurador en el seu conjunt.

En termes de solvència, remarcar que l’Asseguradora presenta una ràtio de solvència sobre el capital obligatori d’un 158%, molt per sobre dels requisits de capital que estableix la normativa de Solvència II.

Activitat assistencial

Durant el 2016 hem vist incrementar totes les activitats del servei assistencial, tant a nivell d’hospitalització, com d’atenció ambulatòria, i tant pel que fa a l’activitat del CatSalut, com la que s’ha generat des d’Àptima Centre Clínic.

Un any més l’Hospital Universitari MútuaTerrassa ha rebut el guardó TOP20 en “Gestió Hospitalària Global” i se situa com un dels principals hospitals terciaris del nostre país.

MútuaTerrassa gestiona, a més de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa -amb 384 llits-, 9 Centres d’Atenció Primària i 4 Consultoris municipals, que atenen a 259.749 persones adscrites de la seva àrea d’influència.

També gestiona des de fa 9 anys l’Hospital de Sant Joan de Déu de Martorell per l’acord de gestió amb el Patronat de la Fundació d’aquest centre. L’hospital disposa de 129 llits amb una àrea d’influència de 155.733 habitants.

L’Hospital Universitari MútuaTerrassa, que pertany al SISCAT (sistema sanitari català d’utilització pública), disposa de més de trenta especialitats diferents i porta a terme procediments terciaris de referència per especialitats com neurocirurgia, cirurgia toràcica, hematologia, hemodinàmia cardíaca per a una població de més d’un milió d’habitants, així com determinats processos de cirurgia oncològica.

L’HUMT ha atès 122.865 urgències hospitalàries, 101.642 urgències d’Atenció Primària, 519.683 visites a metges especialitzats, 1.566.389 visites d’Atenció Primària i s’han realitzat 36.074 intervencions quirúrgiques.

MútuaTerrassa compta amb el Campus Universitari de Salut, que forma part del Campus Universitat de Barcelona, distingit com a Campus d’Excel·lència internacional. És un espai dinamitzador de la gestió del coneixement en els àmbits d’actuació de MútuaTerrassa i porta a terme programes d’especialització universitària. Acreditat per a la formació, l’HUMT compta amb un programa d’especialització universitària amb 198 residents. Té un total de 1.532 estudiants en pràctiques, Grau, Postgrau i Formació Sanitària Especialitzada. Té en curs 25 projectes d’investigació i 19 treballs presentats per obtenir la Beca de la Fundació Docència i Recerca; 21 treballs de recerca presentats a la cita anual del Premi d’Infermeria i 13 en la 8a edició de la Jornada de la UEN Sociosanitària. El 2016 també es van realitzar 32 actes científics i 7 conferències de divulgació sanitària dirigides a la població.

En aquest enllaç podeu consultar la memòria 2016 de MútuaTerrassa