Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa: Videovigilància amb finalitat seguretat

Responsable del tractament: FUNDACIÓ ASSISTENCIAL DE MÚTUA DE TERRASSA, FPC (G66886144), amb domicili al C. Sant Antoni 32 de Terrassa (Barcelona).

Delegat de Protecció de Dades: dpd@mutuaterrassa.cat

Finalitat i base legal de tractament: Garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions (art. 6.1 lletra e RGPD, en base a la Llei 5/2014, de 4 d’abril de Seguretat Privada).

Termini màxim de conservació: Un mes.

Destinataris: Encarregats del tractament de dades (Mútua Terrassa Serveis Corporatius, A.I.E. V-65928277). Jutjats, Tribunals i Forces de l’Ordre Públic, en cas de requeriment judicial. Companyies asseguradores, en cas de reclamació de danys.

Drets de l’interessat: Per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació o supressió, portabilitat, oposició o limitació del tractament, pot adreçar-se personalment al Servei d’Atenció a l’Usuari de l’entitat: Pl. Dr. Robert, 5 – pl.0 Terrassa, o per correu electrònic al delegat de protecció de dades del responsable, acreditant la seva identitat. Si considera que s’han vulnerat els seus drets, pot presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.