Tractament de dades personals per l'accés al Sistema Intern d'Informació (SII) de MútuaTerrassa

 • Els corresponsables del tractament de les dades personals són Mútua Terrassa Serveis Corporatius, AIE (NIF V65928277 i domicili social al C. Sant Antoni 32 de Terrassa) i l’empresa o entitat de Mútua Terrassa a la qual corresponguin les conductes o els fets objecte d’informació.
  Els corresponsables han nomenat un delegat de protecció de dades (dpd@mutuaterrassa.cat o, en el seu cas, dpd@aptimacentreclinic.com o dpd@ctd.cat).

  El tractament de dades es durà a terme sota la base legal de l’article 6.1 lletres c-e RGPD (obligació legal i l’interès públic), amb la finalitat de tramitar la informació rebuda, duent a terme totes les accions necessàries a tal fi.

  No està prevista la cessió a tercers, excepte en el cas d’obligació legal, o bé quan resulti necessari per a la tramitació d’expedients disciplinaris o de procediments judicials, o en cas que el tractament es dugui a terme per un encarregat del tractament dels corresponsables. Tampoc s’ha previst la transferència internacional de les dades.

  Les dades es conservaran durant els terminis que s’estableixen en l’article 24 LOPDGDD (és a dir, durant el temps necessari per a la investigació dels fets, excepte en el cas que calgui adoptar determinades mesures que requereixin conservar les dades durant un termini superior, i en tot cas les dades personals se suprimiran dels sistemes de denúncia un cop transcorreguts 3 mesos, termini que es podrà prorrogar en els supòsits i durant el temps legalment previst).

  Els interessats podran sol·licitar per escrit al delegat de protecció de dades de Mútua Terrassa l’exercici dels seus drets d’accés (que mai implicarà la revelació de la identitat de l’informant), rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició o portabilitat de les dades, així com a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, i a retirar el seu consentiment, en el cas de tractaments basats en aquest consentiment. Tanmateix, en el cas que considerin que s’han vulnerat els seus drets, podran presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.