MYMOBILITY®: Tractament de dades personals

Informació

La FUNDACIÓ ASSISTENCIAL DE MÚTUA DE TERRASSA, FPC, amb NIF G66886144 i domicili al C. Sant Antoni, 32 de Terrassa (Barcelona), com a responsable del Tractament, l’informa que la finalitat del tractament de les seves dades personals mitjançant l’aplicació mymobility® és l’assistència medicosanitària. La base legal que legitima aquest tractament és el consentiment exprés de l’interessat (article 6.1 lletra a del Reglament (UE) 2016/679 “ RGPD”, en relació amb l’exempció de la prohibició de tractar dades de categoria especial de l’article 9.2 lletres a-h, i la DA 17.1ª de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades i Garantia Drets Digitals “LOPDGDD”).
Vostè és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens lliura, i té la facultat d’exercir els drets accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició de les seves dades, d’acord allò que es disposa en els articles 15 a 22 del RGPD. Per a exercir-los, haurà d’adreçar-se per escrit o per correu electrònic al delegat de protecció de dades designat pel responsable (dpd@mutuaterrassa.cat), identificant-se degudament.
El responsable conservarà les seves dades durant el termini que correspongui d’acord amb la legislació sanitària vigent en cada moment, i les recomanacions de la Comissió Tècnica en Matèria de Documentació Clínica del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Mitjançant el present document l’informem que les seves dades identificadores i de contacte seran comunicades al proveïdor de la plataforma mymobility® (Zimmer Inc., amb domicili a 345 East Main Street de Varsovia, 46580 Indiana, USA, i a la seva filial espanyola, ZIMMER BIOMET SPAIN, SLU, amb NIF B29060381 i domicili social al C. Metal·lúrgia, 32-34 de Barcelona), en qualitat d’encarregat del tractament de les seves dades personals, amb la finalitat que gestioni l’alta com a usuari de la plataforma i la tramitació d’incidències en el servei. Aquest tractament pot suposar una transferència internacional de dades, que es durà a terme d’acord amb el RGPD, mitjançant la subscripció de les corresponents clàusules d’encàrrec de tractament i de les Clàusules Contractuals Tipus entre el responsable i l’encarregat del tractament.

Us informem que l'ús de mymobility® requereix la possibilitat de ser contactat a l'adreça postal i/o electrònica que ens heu facilitat, o per mitjans telefònics o sistemes de missatgeria mòbil, per al tractament d'assumptes relacionats amb l'aplicació.

Vostè podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment, comunicant-ho a l’adreça de correu electrònic dpd@mutuaterrassa.cat. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament de les seves dades basada en el consentiment previ. Tanmateix, l’informem del seu dret, en cas de no estar d’acord amb el tractament realitzat per la nostra Entitat o si considera que s’han vulnerat els seus drets, a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Consentiment
Sóc major de catorze anys, no estic incapacitat legalment i he entès l’abast de la informació rebuda, havent pogut plantejar les consultes que he estimat pertinents, i ATORGO EL MEU CONSENTIMENT exprés al tractament de les meves dades personals d’acord amb la informació facilitada pel responsable.

Atorgo el meu consentiment exprés perquè les dades que s’obtinguin de l’aplicació mymobility®, i que es considerin rellevants per a la meva història clínica a criteri dels professionals mèdics assignats al meu procés medicoassistencial, s’incorporin a la base de dades d’històries clíniques electròniques comú per les entitats de l’àmbit assistencial de Mútua Terrassa (Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa, FPC, Àptima Centre Clínic, SLU i Centre de Tecnologia Diagnòstica, SAU), i en el seu cas, a la Història Clínica Compartida de Catalunya.