Informació sobre el tractament de dades de la borsa de treball de les empreses i entitats de MútuaTerrassa

D’acord amb allò que disposen el Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes, i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, sobre protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), es facilita la següent informació als interessats:
1. Responsable del tractament
Els corresponsables del tractament de les dades personals dels candidats a una oferta laboral de Mútua Terrassa són l’empresa a la qual correspongui l’oferta laboral i Mútua Terrassa Serveis Corporatius, A.I.E., amb NIF núm. V-65928277 i domicili social al carrer Sant Antoni, 32 de Terrassa (Barcelona), que han subscrit el corresponent acord de corresponsabilitat.
2. Delegat de Protecció de Dades
Els corresponsables han designat un Delegat de Protecció de Dades: dpd@mutuaterrassa.cat.
3. Finalitat
La finalitat del tractament de les dades és la gestió de les candidatures presentades en relació amb la borsa de treball o una oferta de treball corresponent a una empresa de Mútua Terrassa, tràmits que poden incloure les proves selectives que s’estimin adients en cada cas, àdhuc test psicotècnics o de personalitat, l’elaboració de perfils dels candidats i les entrevistes personals.
4. Base legal
La base legal del tractament és el consentiment exprés i previ de l’interessat (article 6.1 lletra a RGPD), i en el cas del tractament de dades de categoria especial (dades de salut: minusvàlua, test psicotècnic), és d’aplicació l’exempció de la prohibició del tractament de l’art. 9.2 lletres b-h RGPD.
5. Conservació
Les dades es conservaran durant un(1) any, menys en els supòsits que el candidat autoritzi expressament a mantenir les seves dades durant un termini major, o es formalitzi la contractació laboral o de col·laboració.
6. Destinataris
Les dades poden ser cedides a tercers en cas d’obligació legal, i als encarregats del tractament amb qui els responsables hagin formalitzat les corresponents clàusules d’encàrrec de tractament, d’acord amb el que preveu l’art. 28 RGPD. Les dades del candidat poden ser cedides a altres empreses de Mútua Terrassa amb la finalitat d’optar a una oferta laboral, essent la base legal d’aquesta cessió l’interès legítim del responsable, degudament ponderat (art. 6.1 f RGPD). No està prevista la transferència internacional de dades.
7. Veracitat de les dades
El candidat és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que ha comunicat als corresponsables, i ha de comunicar qualsevol modificació de les seves dades personals.
8. Exercici de drets
L’interessat pot exercir en tot moment els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició, així com el dret a no ser objecte de decisions basades en el tractament automatitzat i l’elaboració de perfils, mitjançant sol·licitud adreçada al correu electrònic del Delegat de Protecció de Dades, o bé per escrit al domicili social dels corresponsables, acreditant la seva identitat. Tanmateix pot retirar els consentiments atorgats, sense que això afecti la licitud dels tractaments duts a terme abans de la seva retirada.
En cas de no estar d’acord amb el tractament realitzat pels corresponsables, o en cas de considerar vulnerats els seus drets, l’interessat pot presentar una reclamació en qualsevol moment davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.