POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PER AL TRACTAMENT DE VIDEOVIGILÀNCIA DE PACIENTS

 • Informació sobre el tractament de les seves dades personals (art. 13 RGPD 2016/679):

  Responsable del tractament: FUNDACIÓ ASSISTENCIAL DE MÚTUA DE TERRASSA, FPC (G66886144), amb domicili al C. Sant Antoni 32 de Terrassa (Barcelona).

  Delegat de Protecció de Dades: dpd@mutuaterrassa.cat
  Finalitat i base legal de tractament: Monitorització i enregistrament d’imatges en el marc de la prestació d’assistència medicosanitària i social prestada (arts. 6.1 lletres d-e, i 9.2 c-g-h RGPD), i en el seu cas, amb finalitats docents i d’investigació clínica (art.9.2 a i j RGPD).
  Destinataris: Encarregats del tractament (article 28 Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades); Jutjats, Tribunals i Forces de l’Ordre Públic, en cas de requeriment judicial (Llei Orgànica 7/2021, de 26 de maig de protecció de dades personals tractats per a fins de prevenció, detecció, recerca i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals); Companyies asseguradores, en cas de reclamació de danys. Les dades personals objecte de tractament només es cediran a tercers d’acord amb una base legal de legitimació (article 6.1 RGPD).

  Termini màxim de conservació: Un mes.
  Drets: Per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació o supressió, portabilitat i limitació, pot adreçar-se personalment al Servei d’Atenció a l’Usuari de l’entitat: Pl. Dr. Robert, 5 – pl.0 Terrassa, o per correu electrònic a uau@mutuaterrassa.cat, acompanyant còpia del seu DNI. Si considera que s’han vulnerat els seus drets, pot presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.