Avís Legal i Política de Privacitat

Aquest avís regula les condicions d'ús que han de ser observades i respectades pels usuaris/àries d'aquest portal. L'usuari/ària ha llegit i accepta, sense reserves, les condicions que segueixen.

TITULARITAT

D'acord amb l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que la pàgina web http://www.mutuaterrassa.cat, pertany a MÚTUA DE TERRASSA, MPS A PRIMA FIXA, amb NIF núm. V08413460 i domicili social a Terrassa, Pl. Doctor Robert, núm. 5, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona.

MODIFICACIONS I RESPONSABILITATS

MÚTUA DE TERRASSA, MPS A PRIMA FIXA es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu lloc Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats.

L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que MÚTUA DE TERRASSA, MPS A PRIMA FIXA ofereix en aquest lloc Web i a no emprar-los per a incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l'ordenament legal.

MÚTUA DE TERRASSA, MPS A PRIMA FIXA perseguirà l'incompliment de les anteriors condicions així com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats en el seu lloc Web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MÚTUA DE TERRASSA, MPS A PRIMA FIXA no es responsabilitza de possibles danys derivats d'interferències, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions motivades per causes alienes a l'entitat. Tampoc respondrà pels danys causats per tercers mitjançant intromissions il·legítimes de tercers.

ENLLAÇOS EXTERNS

El web pot facilitar l'accés a altres llocs web que permeten a l'usuari accedir a altres pàgines i portals d'internet titularitat de tercers, amb la finalitat de facilitar recursos o informacions d'interès. No obstant, MÚTUA DE TERRASSA, MPS A PRIMA FIXA no es fa responsable del contingut dels mateixos, del funcionament del web enllaçat o dels possibles danys derivats de l'accés o ús del mateix, en no ser-ne el titular.

Tanmateix, en el supòsit que un usuari detecti qualsevol tipus d'irregularitat en relació als llocs enllaçats, es pot comunicar a MÚTUA DE TERRASSA, MPS A PRIMA FIXA a l'efecte d'adoptar les mesures oportunes, sense que en cap cas la comunicació comporti cal assumpció de responsabilitat ni obligació per part del titular de la web http://www.mutuaterrassa.cat/.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Aquest lloc web, el seu codi font, disseny, estructura, bases de dades i els diferents elements que conté i tots els seus continguts són propietat de MÚTUA DE TERRASSA, MPS A PRIMA FIXA o d'alguna entitat vinculada a la mateixa o de terceres persones que n'hagin autoritzat l'ús dels continguts, sense que es pugui entendre cedits ni reconeguts als usuaris cap dret sobre els mateixos.

L'ÚS D'IMATGES o FOTOGRAFIES
En virtut del dret a la imatge reconegut a l’article 18.1 de la Constitució espanyola, regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el Dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge, i en compliment d’allò que disposen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, el seu reglament de desenvolupament (Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre) i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en quant el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/45/CE, totes les imatges que conté aquest lloc web han estat adquirides en un banc d'imatges legal i remunerats els permisos d'ús. Així com les imatges de persones que apareixen en aquest han signat el seu consentiment signat perquè aquestes siguin incorporades a un fitxer automatitzat, titularitat de l'entitat, com a responsable del tractament de les dades.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta política de protecció de dades estableix la manera en què es tracten les dades de caràcter personal obtingudes mitjançant la pàgina web i podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l'autoritat competent a cada moment. És per això que l’entitat es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-ho a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents al moment precís en què s'accedeixi a la web.

1.- Identificació del titular responsable del tractament:

MÚTUA DE TERRASSA, MPS A PRIMA FIXA (d’ara en endavant MÚTUA TERRASSA), amb NIF núm. V08413460 i domicili social Terrassa (08221), Pl. Doctor Robert núm. 5.

Delegat de Protecció de Dades: dpd@mutuaterrassa.cat

2.- Finalitat del tractament, base legal i terminis de conservació

A l’entitat tractem les dades personals dels usuaris de la web per a les següents finalitats: Per atendre qualsevol sol·licitud que ens faci arribar a través dels formularis habilitats a la web o qualsevol altre mitjà de contacte. En el cas que es facilitin dades personals a través dels formularis de què disposa la web, l’informem que les dades es tractaran per a les finalitats indicades en els avisos corresponents als formularis, en els quals se li informarà també de l’adreça del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat, així com les comunicacions a tercers si escau.

Bases legals per al tractament: La base legal per al tractament és l'autorització de l'usuari que es considera atorgada en acceptar la present política de protecció de dades.

El termini de conservació: Les dades es conservaran mentre no es sol·liciti la seva eliminació.

3.- Destinataris de les dades personals

L’entitat comunicarà les seves dades a tercers en els següents supòsits:
Per obligació legal: a jutges, tribunals que ho sol·licitin per via judicial o en el marc d’una investigació policial.

4.- Drets dels titulars de les dades

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre quines dades està tractant. A continuació, li indiquem els seus drets:

  • • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.

  • • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

  • • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’entitat deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

  • • Portabilitat: L'interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica quan: a) el tractament estigui basat en el consentiment o en un contracte, i b) el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats.L’informem del seu dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (APDCAT http://apdcat.gencat.cat/ca/inici o AGPD.- www.agpd.es) en el cas que no hagi vist satisfets l'exercici dels seus drets aquí indicats.

Per exercir els citats drets pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de correu postal o electrònic a les adreces indicades a l’apartat 1, identificant a la seva petició la següent informació:
1.- Dades del sol·licitant (Nom i cognoms)
2.- Adreça de contacte
3.- Dret que vol exercir
4.- Sobre quines dades concretes formula la seva petició

En el termini màxim d’un mes resoldrem la seva petició a través del mateix mitjà que hagi utilitzat inicialment.

5.- Seguretat en el tractament

Tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, l’entitat aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d'una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.


POLÍTICA DE COOKIES


Les "cookies" són petits arxius de text que s'emmagatzemen en l'ordinador de l'usuari quan visita llocs web. La seva utilització té per finalitat que aquests llocs funcionin d'una manera més eficient.

La política de MÚTUA DE TERRASSA, MPS A PRIMA FIXA, se subjecta a la normativa en vigor, relativa a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques. En virtut d'aquesta, MÚTUA DE TERRASSA, MPS A PRIMA FIXA, l'informa de les cookies que fa servir:


  • Cookies pròpies: Són aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'usuari des de l'equip o domini gestionat per l'editor de la web y des del qual es presta el servei sol·licitat per l'usuari. Només s'utilitzen cookies pròpies per a predeterminar l'idioma seleccionat per l'usuari.

  • Cookies de tercers: Google Analytics és un servei gratuït que ofereix Google Inc., i que recull informació a fi d'elaborar informes estadístics sobre quines pàgines del lloc web s'han consultat, com s'ha accedit al lloc web, en quin moment, amb quin navegador, etc. Posteriorment aquesta informació s'envia als servidors de Google Inc. Pot obtenir més informació sobre les cookies que utilitza el servei Google Analytics a http://www.google.com/intl/es/analytics/privacyoverview.html. Google Analytics ha desenvolupat una eina que es pot installar al navegador en cas que no es vulgui ser rastrejat per les cookies: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=esEn cap cas les cookies serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.
Pot consultar les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar informació sobre el funcionament i el control de les cookies. Sempre es pot rebutjar l'ús mitjançant la selecció de la configuració apropiada per al seu navegador.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLES
Aquestes condicions queden subjectes a l'ordenament jurídic espanyol. Per a la resolució de qualsevol conflicte que es pugui derivar de l'accés a la pàgina web i del seu ús, seran competents els Jutjats i Tribunals del Titular de la pàgina web, sens perjudici de que legalment s'estableixi un altre fur.