Notícies

MT Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social a Prima Fixa Convocatòria Assemblea General Extraordinària

Per acord de la Junta Directiva de l'Entitat del dia 27 de setembre de 2016 i en acompliment del que disposen els seus Estatuts, es convoca ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA, que tindrà lloc el proper dia 28 d'octubre al local del carrer de Sant Antoni, 39-41, de Terrassa, a les 9 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria

Per acord de la Junta Directiva de l'Entitat del dia 27 de setembre de 2016 i en acompliment del que disposen els seus Estatuts, es convoca ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA, que tindrà lloc el proper dia 28 d'octubre al local del carrer de Sant Antoni, 39-41, de Terrassa, a les 9 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, per tractar dels assumptes del següent:


ORDRE DEL DIA

Presentació i aprovació, si s'escau, del projecte d'escissió parcial de la branca d'activitat Assistencial de Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social a Prima Fixa, amb efectes 1 de gener de 2017, atenent a l'establert en l'article 31 de la Llei 20/2015 de 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores (LOSSEAR), que suposa la transposició a la normativa de la Directiva europea de Solvència II.

Delegació de facultats per a la formalització dels acords que s'adoptin.

Els Srs. Mutualistes tenen dret a examinar al domicili social la documentació relativa al projecte d'escissió parcial de la branca d'activitat Assistencial de Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social a Prima Fixa a partir de la publicació de la present convocatòria i fins a la data de la celebració de l'Assemblea general extraordinària.

La papereta d’assistència així com el document de delegació de vot es trobaran adjunts a aquest anunci o es podran sol·licitar per telèfon als números 93.736.50.75 i 93.736.50.60.

Terrassa, 27 de setembre de 2016