INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS PER L’ACCÉS WEB A IMATGES I INFORMES MÈDICS DE MÚTUA TERRASSA

 • Per tal de tenir accés a les imatges i informes mèdics corresponents a les proves diagnòstiques realitzades en qualsevol dels centres assistencials i de diagnòstic per a la imatge de Mútua Terrassa, l’entitat on s’hagi sol·licitat l’accés a la prova comunicarà a l’usuari l’adreça URL o pàgina web des la qual podrà consultar i descarregar les imatges i/o els informes mèdics, i la clau d’accés o PIN necessària per accedir a aquesta informació durant el termini de 3 mesos des de la seva sol·licitud.

  El PIN lliurat és únic, personal i intransferible, i està generat complint amb les mesures de seguretat adequades. Tenint en compte que el seu ús permet l’accés a dades personals de categoria especial, requereix un ús responsable i adequat per part de l’usuari.

  Per tal de garantir la confidencialitat, en cas de pèrdua o sostracció, o sospites que un tercer no autoritzat hagi pogut tenir coneixement d’aquest PIN, l’usuari té l’obligació de comunicar-ho immediatament a Mútua Terrassa, per a procedir al bloqueig del PIN antic i a assignar-li un nou. Pot adreçar la seva comunicació, personalment al Servei d’Atenció a l’Usuari de Mútua Terrassa ubicat a la Pl. Dr. Robert 5 de Terrassa, o per correu electrònic al centre on s’hagi dut a terme la prova (FAMT: uau@mutuaterrassa.cat, ÀPTIMA: sac@aptimacentreclinic.com, CTD: uau@ctd.cat).

  D’acord amb allò que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), l’informem que el CENTRE DE TECNOLOGIA DIAGNÒSTICA, S.A., la FUNDACIÓ ASSISTENCIAL DE MÚTUA DE TERRASSA, F.P.C., ÀPTIMA CENTRE CLÍNIC, S.L. i la FUNDACIÓ VALLPARADÍS, F.P.C., entitats domiciliades al carrer Sant Antoni núm.32 de Terrassa (Barcelona), són els responsables del tractament de les seves dades personals amb la finalitat de prestar assistència medico sanitària mitjançant la realització d’una prova de diagnòstic, l’elaboració i la comunicació del corresponent informe sobre el resultat, i han subscrit a l’efecte el corresponent acord de corresponsabilitat del tractament. La base jurídica que legitima el tractament és la prevista en els articles 6.1 lletra c (obligació legal) i 9.2 lletra h (prestació d’assistència sanitària) del RGPD.

  Les entitats responsables han designat un Delegat de Protecció de Dades (CTD: dpd@ctd.cat, FAMT i FV: dpd@mutuaterrassa.cat, ÀPTIMA: dpd@aptima.com).

  Els destinataris de les dades són les persones i els serveis directament vinculats amb l’assistència sanitària prestada pel responsable, cadascun en les seves competències, i pot ser tramesa totalment o parcialment als estaments oficials públics i privats que, per motius legals o de necessitat material, hagin d’accedir a les dades a l’efecte de la prestació de l’assistència medicosanitària o per a la facturació del cost dels serveis prestats. Tanmateix, en els supòsits que correspongui, d’acord amb els requeriments legals i seguint les indicacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, les seves dades poden ser publicades en la Història Clínica Compartida de Catalunya (HCCC o HC3), fitxer responsabilitat del Departament de Salut.
  Les seves dades seran conservades pel responsable, com a mínim, durant els terminis que corresponguin segons la legislació sanitària vigent en cada moment, i d’acord amb les recomanacions de la Comissió Tècnica en Matèria de Documentació Clínica del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

  Vostè és el responsable de la veracitat i correcció de les dades de contacte que ens lliura, i té la facultat d’exercir els drets d’accés, rectificació o supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició al tractament de les seves dades dirigint-se al servei d’Atenció a l’Usuari (Pl. Dr. Robert núm. 5 de Terrassa), o per correu electrònic al centre on s’hagi dut a terme la prova (FAMT: uau@mutuaterrassa.cat, ÀPTIMA: sac@aptimacentreclinic.com, CTD: uau@ctd.cat). En cas de no estar d’acord amb el tractament realitzat pel responsable, o si considera que s’han vulnerat els seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de control en protecció de dades que correspongui.