Notícies

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE MUTUALISTES

Previ acord de la Junta Directiva, el president de l’Entitat i en acompliment del que disposen els seus Estatuts, convoca ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, que tindrà lloc el proper dia 25 de juny al local del carrer de Sant Antoni, 39-41, de Terrassa, a les 16.00 hores en primera convocatòria i a les 17.00 hores en segona convocatòria, per tractar dels assumptes del següent

ORDRE DEL DIA


Informe de la Comissió de Control i d’Auditoria de l’Entitat sobre l’exercici de 2018.

Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals i informe de gestió individual i consolidat de Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social a prima fixa, corresponents a l’exercici de 2018 així com de la materialització de l’ampliació del Fons Mutual conforme a l’acord de l’Assemblea de 28.4.1998.

Examen i aprovació, si escau, de la gestió portada a terme per la Junta Directiva durant aquest exercici.

Examen i aprovació, si escau, de la proposta d’aplicació del resultat d’aquest exercici.

Nomenament d’auditors externs per a l’exercici 2019 pels Comptes individuals.

Ratificació de l’acord de la Junta Directiva de la donació a “Fundació Mútua de Terrassa, per a la Docència i Recerca Biomèdica i Social, Fundació Privada Catalana”.

Ratificació de l’acord de la Junta Directiva de la dotació al Fons Social Reembors de quotes.

Elecció estatutària de membres de la Junta Directiva.

Elecció estatutària de membre de la Comissió de Control.

Delegació de facultats per a la formalització dels acords que s’adoptin.


Nota: Els Srs. Mutualistes tenen dret a examinar al domicili social la documentació relativa als Comptes anuals, a partir de la publicació de la present convocatòria i fins a la data de la celebració de l’Assemblea general ordinària.


La papereta d’assistència així com el document de delegació de vot es trobarà adjunt a aquest text o es podrà sol·licitar per telèfon als números 93.736.50.75 i 93.736.50.60.Terrassa, 28 de maig de 2019El president,
Jordi Parera Martinell