Programa d'optimització d'antimicrobians - PROA

En les últimes dècades s'ha produït un increment progressiu de les infeccions per bacteris multiresistents. L'aparició, propagació i selecció de bacteris resistents als antibiòtics és una amenaça per a la seguretat del pacient, ja que incrementen la morbimortalitat dels pacients i prolonguen l'estada hospitalària.

La pèrdua progressiva d'activitat dels antimicrobians enfront dels microorganismes més rellevants en la pràctica clínica fa necessària una intervenció sistemàtica i global, tant per optimitzar el seu ús com per prolongar la seva vida útil. En aquest context neixen els programes d'optimització de l'ús d'antimicrobians (PROA) i l'any 2013 es constitueix al nostre Hospital com un programa de qualitat dirigit a prevenir i controlar aquesta situació. L'any 2016 s'incorpora el grup PROA d'Atenció Primària i el de Pediatria en coordinació amb el grup PROA Hospitalari.

Es tracta d'un equip multidisciplinari format per: 4 Metges especialistes en Infeccions, 1 Metge Microbiòleg, 4 Farmacèutics especialistes, 2 Farmacèutics de l'àmbit d'Atenció Especialitzada, 2 Farmacèutics d'Atenció Primària, 1 Infermera de Control d'Infecció, 1 Metge Intensivista i 10 Metges d'Atenció Primària i 4 Pediatres.

L'objectiu principal de l'equip és promoure l'ús racional dels antimicrobians a l'Hospital Universitari MútuaTerrassa i a la seva àrea d'influència (9 Centres d'Atenció Primària i 3 consultoris locals), a través d'un grup transversal en l'assistència sanitària del nostre entorn.

Com a objectius específics es centren en:
1. Millorar la qualitat assistencial
2. Evitar l'emergència de resistències
3. Evitar efectes adversos secundaris a l'ús dels antimicrobians
4. Promoure tractaments cost-efectius

L'equip reporta semestralment a la Comissió d'Infeccions dels indicadors seleccionats i realitza una memòria anual que presenta a la Comissió, així com a la direcció mèdica i d'infermeria.

Les prioritats en els objectius es fixen conjuntament des de la Comissió d'Infeccions pels dos Equips executors: Equip de Control d'infecció i Equips PROA.

Els equips es reuneixen periòdicament amb l'objectiu de dissenyar estratègies de millora i desenvolupar intervencions concretes. De manera assistencial, part de l'equip hospitalari es reuneix diàriament per consensuar el maneig de les bacterièmies, infeccions en el pacient crític i infeccions causades per microorganismes multiresistents.


App PROA MútuaTerrassa

Disposem de l'aplicació PROA de MútuaTerrassa amb les nostres recomanacions de tractaments empírics en pacients hospitalitzats i ambulatoris i profilaxi quirúrgica. Disponible per iOS i Android, Descarrega-te-la!

Apple Store

Google Play
  • Guia de profilaxi antibiòtica quirúrgica en adults (PDF 0.2 MB) Descarregar