L'Asseguradora

Evolució sector Assegurador

Durant el 2021, la indústria asseguradora ha seguit avançant amb solvència malgrat la pandèmia causada per la Covid-19 que, durant el 2020, va impactar en el seu creixement a raó de la conseqüent davallada econòmica. De fet, la crisi sanitària ha reforçat encara més la importància de la seguretat i la protecció com a valors essencials per a les persones.

El sector ha mostrat signes de recuperació durant aquest any 2021 després de la pandèmia i de les mesures adoptades per a fer-hi front, però encara no ha recorregut plenament el camí per recuperar tot el terreny perdut. A nivell de facturació, el sector ha crescut un 5% durant el 2021, respecte al 2020, tot i que encara no recupera els nivells anteriors a la pandèmia, sent un 3,6% inferior a la facturació assolida al 2019.

Pel que fa a les assegurances de No Vida, el volum de les primes emeses han augmentat un 3,3% respecte al mateix període de l’exercici 2020, empès principalment per l’evolució positiva dels negocis de multiriscs i salut, amb uns creixements del 4,7% i 4,9%, respectivament.

Quant al negoci de Vida, el volum de primes s’ha incrementat un 7,9%, però sent encara un 14,4% inferior a l’assolit al 2019. El volum d’estalvi gestionat mitjançant assegurances de vida també ha augmentat però molt lleugerament, assolint un increment d’un 0,8%.
Tanmateix, el sector ha preservat els seus nivells de solvència, assolint un 239,7% a tancament de l’exercici 2021, superant amb escreix les exigències que estableix el regulador i situant-lo 2,7 punts per sobre de l’any anterior, mostrant un any més la fortalesa del sector.

Quant a les tendències, el mercat assegurador està vivint una etapa de profunda transformació, marcada principalment pel fenomen de la digitalització. Aquesta tendència s’ha vist impulsada de nou al 2021 a causa de la crisi sanitària de la Covid-19, que ha reforçat la necessitat de les asseguradores de potenciar digitalment els seus canals de distribució per a millorar el compromís dels clients i l’eficàcia de les vendes, oferint un servei ininterromput, una millor experiència i més valor afegit.

En aquest context, el sector s’enfronta a nous reptes com són l’envelliment de la població, el teletreball o la protecció de l’entorn online, els nous models de negoci basats en la predicció i prevenció, en l'ús i sota demanda, que proveeixenempreses basades en la tecnologia (Insurtech).

Evolució MútuaTerrassa

A nivell econòmic, com es pot veure en el següent quadre, l’evolució del negoci assegurador de MútuaTerrassa durant el 2021 ha estat en línies generals positiu.

Per un costat el volum de primes meritades s’ha situat per sobre dels 11,4 milions d’euros que representa un creixement discret del 0,3%, empès un any més pel bon comportament del ram d’assistència sanitària amb un creixement del 3% respecte l’any anterior.

La sinistralitat neta de No Vida repunta lleugerament 1,3 punts degut principalment a la recuperació de l’activitat sanitària a nivells propers als anteriors a la pandèmia.

En canvi, el ràtio combinat de No Vida millora notablement com a conseqüència de la variació de les provisions del ram de decessos degut als canvis en els tipus d’interès, tot i incloure part de la inversió (100 mil euros) que hem iniciat per a la renovació de la plataforma informàtica de gestió d’assegurances.

Pel que fa als Comptes de Resultats tècnics cal destacar que tant el resultat tècnic de No Vida com el de Vida, mostren xifres positives amb un total de 645 mil euros. Destaca el resultat de No Vida amb 553 mil euros fonamentat també en la variació de la provisió del ram de decessos i en les plusvàlues generades per les vendes d’immobles.

El resultat de l’exercici després d’impostos ha estat molt positiu assolint 1.806 mil euros, quasi un milió d’euros superior al de l’any anterior. Aquesta diferència es deu principalment a l’ajust en la provisió pel deteriorament dels immobles que s’ha realitzat per import de 976 mil euros (resultat no tècnic).

Pel que fa al balanç cal destacar un any més la seva solidesa financera amb una xifra de total Actiu de 120,1 milions d’euros, unes provisions tècniques de 25,1 milions d’euros i un Patrimoni net de 75,7 milions d’euros.

En termes de solvència, destaquem que s’acompleix àmpliament amb els seus requeriments, així com amb els límits de tolerància al risc definits. En aquest sentit, l'Entitat presenta una ràtio de solvència sobre el Capital de Solvència Obligatori i sobre el Capital de Solvència Mínim d'un 572% i d'un 2.288%, respectivament.