Unitat d'Hepatologia

El nostre equip se centra en el diagnòstic, seguiment i tractament de les principals malalties hepàtiques (fetge, bufeta i vies biliars):

  • Hepatitis agudes greus
  • Descompensacions de la cirrosi que requereixin tècniques de cures crítiques com diàlisi renal o diàlisi hepàtica amb albúmina
  • Maneig de les complicacions greus o crítiques de les patologies digestives, siguin quirúrgiques i mèdiques