Visites i proves diagnòstiques durant el segon i tercer trimestre

Visites successives

La freqüència està determinada per les necessitats individuals de cada gestació i tenint en compte els factors de risc associats.
A partir de la segona visita, en cada nou control s’ha de fer:

  • Actualització de la història clínica
  • Exploració física, general i obstètrica, que correspongui a l’edat gestacional.
  • Proves analítiques que corresponguin a l’edat gestacional
  • Diagnòstic prenatal del segon trimestre: Es realitza en cas que el primer control de l'embaràs es fixi després de les catorze setmanes de gestació. La prova és una anàlisi de sang. En cas que el risc sigui baix se segueixen els controls periòdics habituals de l'embaràs i, si és alt, s'ofereix a la mare la possibilitat de realitzar una prova diagnòstica invasiva: l'amniocentesi.
  • Ecografies corresponents a l’edat gestacional:
    • Segona ecografia: es realitza entre la 18a-22a setmana de gestació. Aquesta prova serveix per estudiar l'anatomia del fetus i descartar malformacions fetals, valoració de la longitud cervical per descartar riscos de part prematur, valoració dels annexes fetals (líquid amniòtic i placenta)
    • Tercera ecografia: 34a-36a setmana de gestació. Amb aquesta prova es valora el creixement fetal, es repassa l’estudi anatòmic del fetus, com també les característiques de la placenta i la seva localització i es descarta patologies del cordó i del líquid amniòtic, així com la posició del fetus.
Dins d’aquesta programació, a les 40 setmanes de gestació, es derivarà a la gestant per realitzar els controls finals de la gestació: Monitorització del benestar fetal, amb el registre cardiotocogràfic, el control de la tensió arterial i de la presència d’albuminúria o aparició de signes d’alerta en la gestant.