L'Asseguradora

Evolució del sector Assegurador

La política monetària restrictiva implementada des del 2022, amb increment ràpid i substancial dels tipus d'interès, que es va concloure al tercer trimestre del 2023, ha ocasionat una notable desacceleració econòmica, però també ha contribuït a mitigar les tensions inflacionistes desencadenades per la pandèmia i el conflicte a Ucraïna.(1)

Tot i això, el sector assegurador ha experimentat un creixement destacable del 18%, impulsat principalment per la remarcable recuperació del segment de Vida, amb un increment del 36%, resultat de l'augment dels tipus d'interès després d'anys de rendiments nuls o negatius.

D'altra banda, el segment de No Vida ha registrat un creixement anual notable del 6,8% en les primes, amb increments homogenis en els seus principals àmbits (automòbil, multirisc, salut, entre d'altres), amb gran part d'aquest creixement associat a la reavaluació de les primes de pòlisses, motivada pel creixement inflacionista que ha afectat els costos de sinistralitat.

Malgrat els desafiaments, el sector ha mantingut uns nivells de solvència robustos,assolint un 241,9% a finals del 2023, superant els requisits del regulador i demostrant una fortalesa contínua.(2)

En aquest nou entorn competitiu, destaquen la progressiva adopció de tecnologies emergents com la Intel·ligència Artificial i la digitalització, que redefineixen la cultura organitzacional i milloren l'experiència del client i l'eficiència operativa. A més, les companyies s'adapten a les noves regulacions i tendències, buscant no només el compliment normatiu, sinó també el reforçament de pràctiques sostenibles i d'inclusió financera, convertint-les en un avantatge competitiu i anticipant-se a possibles canvis macroeconòmics que podrien influir en activitats de fusions i adquisicions. També es destaca el desenvolupament de productes personalitzats i la integració de serveis i productes de tercers mitjançant aliances estratègiques. (3)

(1) AFI – Nota de Seguros nº 51 – “Balance del seguro español en 2023 y perspectivas 2024”
(2) Segurosnews – “El ROE del seguro fue del 12,8% en 2023 y su solvència se situó en el 241,9%”.
(3) Deloitte – “Perspectivas del sector seguros para 2024: Retos y oportunidades de la industria aseguradora”


Evolució MútuaTerrassa
A nivell econòmic, com es pot veure al següent quadre de dades econòmiques, l’evolució del negoci assegurador de MútuaTerrassa durant el 2023 ha estat en línies generals positiu.

Per un costat el volum de primes meritades s’ha situat per sobre dels 12,2 milions d’euros que representa un creixement del 3,9%, empès un any més pel bon comportament del ram d’assistència sanitària amb un creixement del 6,7% respecte l’any anterior, en línia amb l’obtingut pel sector assegurador.

La recuperació de l’activitat sanitària a nivells propers als anteriors a la pandèmia ha fet que la sinistralitat neta de No Vida repunti 2,3 punts i el rati combinat 2,3 punts.

Pel que fa als Comptes de Resultats tècnics cal destacar que tant el resultat tècnic de No Vida com el de Vida, mostren xifres positives amb un total de 738 mil euros. Destaca el resultat de Vida amb 493 mil euros fonamentat en la pujada de la corba de tipus d’interès.

El resultat No tècnic ha estat positiu de 1.977 milers d’euros degut principalment a l’ajust de la provisió per deteriorament dels immobles per import de 527 mil euros i al creixement dels ingressos procedents de les inversions financeres que han crescut 546 mil euros.

El resultat de l’exercici després d’impostos ha estat molt positiu assolint 1.888 mil euros, un milió i mig d’euros superior al de l’any anterior.

Pel que fa al balanç cal destacar un any més la seva solidesa financera amb una xifra de total Actiu de 118,3 milions d’euros, unes provisions tècniques de 25,5 milions d’euros i un Patrimoni net de 77,9 milions d’euros.

En termes de solvència, destaquem que s’acompleix àmpliament amb els seus requeriments, així com amb els límits de tolerància al risc definits. En aquest sentit, l'Entitat presenta una rati de solvència sobre el Capital de Solvència Obligatori i sobre el Capital de Solvència Mínim d'un 608% i d'un 2.431% respectivament.