Publicació d’un cas clínic

Us recordem que:

No es pot publicar un cas clínic en una revista científica o fer-ne difusió en congressos i jornades científiques sense el consentiment explícit del/de la pacient o dels pares/tutors, en cas de menors d'edat.

  • FIP/CI Cas Clínic - Full d’informació i Consentiment al pacient per a l’ús de dades de salut en recerca (PDF 0.66 MB) Descarregar