Participació activa de l'equip de maluc del Servei de COT al congrés de la SECCA

Els passats dies 13 i 14 de juny va tenir lloc Congrés de la Sociedad Española de Cirugía de la Cadera (SECCA), on l'equip de maluc del Servei de COT hi va participar activament. En dit congrés hi van participar més de 300 professionals procedents de tot el territori nacional i d'altres països com Mèxic, Itàlia, França, Marroc i Portugal, que tenen com a finalitat la posada al dia de coneixements i noves tècniques en cirurgia de maluc, per aquest motiu l'organització va triar temes amb continguts menys mostrats, que es van estructurar en tres taules rodones, set conferències i una trentena de comunicacions i exposició de pòsters.

En aquest marc el Dr. Francesc Anglès va participar en la Taula rodona sobre cirurgia de revisió de maluc amb una ponència sobre revisió femoral amb tiges modulars.
Així mateix es van presentar tres comunicacions lliures:

  • La Dra. Silvia Miguela va presentar Artroplàsties Metall-Metall en maluc: Correlació entre l'augment d'ions i l'angle del component acetabular.
Amb aquest treball es pretén revisar els pacients amb par metall-metall intervinguts al nostre centre, correlacionant niell d'ions amb la posició del component acetabular i amb la mida del cap. Les artroplàsties de maluc amb par metall-metall a causa del baix índex de fricció ha resultat l'opció atractiva en pacients joves amb alta demanda funcional, actualment han patit un descens, ja que les complicacions d'alguns models i les reaccions fisiològiques adverses relacionades amb l'elevació d'ions metàl·lics en sang.
Els coautors de l'estudi són: Rodrigo Fernando Luna Gutiérrez, Agusti Bartra Ylla, Francesc Anglès Crespo
  • El Dr. Bartra va presentar els resultats de la infiltració local analgèsica en artroplàstia de maluc en un treball randomitzat a doble cec conjuntament amb el Servei d'Anestesiologia, sota el títol: Estudi comparatiu de l'efecte de la infiltració infiltració amb anestèsic local en artroplàstia total de maluc dins d'un programa de Fast-Track
Amb aquest treball s'ha avaluat l'eficàcia analgèsica de la infiltració d'anestèsic local intra-articular (LIA) dins d'un règim d'analgèsia multimodal en artroplàstia total de maluc mitjançant la valoració del dolor postoperatori a través de l'EVA a les 4, 8, 12, 24 i 48h, necessitat de mòrfics de rescat, moment de la sedestació i primera deambulació, l'estada hospitalària i l'aparició de complicacions.
Les conclusions de di estudi van ser que la administració intra-operatòria d'un volum alt de LIA amb ropivacaina al 2% no proporciona una reducció addicional del dolor en la cirurgia d'artroplàstia total de maluc primària quan es combina amb un règim d'analgèsia multimodal.
Els coautors de l'estudi presentat són: Francesc Angles Crespo, Marga Novellas Canosa, Emili Cañete Carril, Silvia Miguela Álvarez
  • El Dr. Anglès va presentar un estudi amb el títol: Comparació In Vitro de l'adherència bacteriana i formació de Biofilm entre cerclatges Metàllics i Cerclatges de polímers
Aquest estudi se centra en la formació de biofilm que té una transcendència coneguda en el tractament i la cura de la infecció protèsica i d'osteosíntesis. La retirada o recanvi de tot el material susceptible de presentar biofilm conjuntament al desbridament és una part fonamental per l'èxit.
En algunes ocasions, la retirada d'implants precisa d'osteotomies que en diverses vegades ha de sintetitzar-se mitjançant cerclatges. L'existència de nous materials ofereix en teoria la possibilitat de fer servir un material menys susceptible a l'adhesió bacteriana. Però segons la nostra experiència i coneixement no existeixen fins a dia d'avui cap estudi in vitro que compari l'adherència bacteriana entre cerclatges metàl·lics i de polímers. En condicions in vitro, el sistema de cerclatge de polímers pot oferir una disminució en la formació de biofilm comparat amb el sistema de cerclatge metàl·lic. Malgrat això, in vivo existeixen altres factors que poden determinar l'adherència bacteriana a cerclatges. Són necessaris mes estudis per a recomanar l'ús de cerclatges de polímers en cirurgia sèptica protèsica.
En aquest estudi han participat com a coautors: Martí Bernaus Johnson, Margarita Veloso Duran, Agustí Bartra Ylla, Silvia Mª Miguela Álvarez, Lluís Font Vizcarra

En l'apartat de presentació de pòster la Dra. Miguela va presentar: Cirurgia de revisió de maluc en pacients majors de 90 anys. és una bona opció?
La cirurgia de revisió en pròtesis de maluc serà un procediment cada vegada més freqüent. L'augment exponencial és a causa del nombre creixent de cirurgies primàries i a l'increment de l'esperança de vida acompanyat de major qualitat. Aquest fet presenta reptes quirúrgics en pacients d'elevada edat i fragilitat.

La literatura científica indica que la cirurgia electiva de reemplaçament de maluc en pacients gran és un procediment tècnicament segur. Aquestes conclusions es van obtenir d'estudis que inclouen pacient més grans de 80 anys. La cirurgia de recanvi protèsic en ocasions, ja no és una cirurgia electiva. En aquest estudi s'ha fet el seguiment de 5 pacients amb la finalitat d‘analitzar els diagnòstics que indiquen la seva revisió i complicacions.
Els coautors de dit estudi són: Agustí Bartra Ylla, Francesc Anglès Crespo