Estudi prospectiu de la colonització de la pell i l'orina en els pacients ancians amb fractura de fèmur proximal: Resultats preliminals

Aquests dies s’està celebrant a Nantes el congrés anual de la societat europea de infeccions osteoarticulars EBJIS 2017. Aquest tercer estudi tractava sobre la colonització de la pell i l'orina en pacients ancians amb fractura de fèmur proximal, realitzat per D. Haro, A.Matamala, P.Castillón, L. Gómez, E. Cuchí, E. Jiménez i F. Anglès.

OBJECTIUS

Avaluar el paper de la colonització de la pell i la orina en el desenvolupament de la infecció del lloc quirúrgic ( ILQ ) després de les fractures femorals proximals ( FFP ) en la tercera edat.
Determinar si s'hauria d'introduir un canvi en la nostra profilaxis antibiòtica estàndard amb Cefazolina


MATERIAL I MÈTODE

Estudi prospectiu que inclou tots els pacients majors de 64 anys diagnosticats de FFP admesos al nostre Centre des de Novembre de 2014.

  • La inclusió de pacients continua en curs.
  • Es van recollir quatre mostres de pell amb un escovilló humitejat de sèrum fisiològic.
  • També es van recollir dues mostres d'orina a Urgències i dos dies després de la cirurgia a la Unitat d'hospitalització.
  • Les mostres de la pell es van remetre per estudi microbiològic de cultiu sòlid i es van classificar com a negativa, flora normal de la pell, colonització de Staphylococcus aureus, colonització d' Enterobacteriaceae i altres.
  • Les mostres d'orina van ser cultivades i incubades durant 24- 48 hores a 37 ºC en condicions aeròbiques. Es van considerar mostres positives quan es van aïllar > 105 ufc / ml del mateix microorganisme.
  • Es va considerar la mostra contaminada quan es van recuperar 2 microorganismes diferent.
  • La profilaxis antibiòtica amb Cefazolina es va administrar anterior a la incisió cutània.
  • Es van registrar dades demogràfiques, microbiològiques i clíniques de tots els pacients.
  • Els pacients amb cultius d'orina positiva no es van tractar a menys que presentessin clínica d'infecció urinària.


RESULTATS

Des de Novembre de 2014 fins a Novembre de 2015 es va realitzar una avaluació preliminar dels resultats
Es van incloure 230 pacients ( 57 homes i 173 dones ) amb una edat mitjana de 85 anys ( rang de 65 a 102 anys ).
3 pacients van desenvolupar ILQ amb una taxa d'infecció d' 1,30 %.

En referència a les mostres de la pell, es va recollir la primera mostra en tots els pacients, però en les següents mostres de pell, el nombre de pacients inclosos en l'estudi va ser clarament menor
Gairebé el 70 % dels pacients presentaven una flora normal de la pell preoperatòria i un 27 % de cultius negatius. Només l' 1,3 % va ser colonitzat per Enterobacteriaceae.

La primera mostra d'orina es va recollir en 172 pacients ( 74,8 % ) i la segona només en 13 pacients (5,7 % ). Gairebé la meitat dels pacients tenien un cultiu preoperatori d'orina negatiu, un 23,8 % colonització per Enterobacteriacea i només 4 pacients Pseudomona aeruginosa
Els resultats de la segona mostra d'orina van ser molt variables, predominant l'aïllament de Enterobacteriacea en 6 pacients ( 46,1 % ).

En les tres infeccions detectades, Staphylococcus aureus es va aïllar en els tres casos
Un cas de infecció monomicrobiana i la resta d'infeccions polimicrobianes
En els tres casos, la primera mostra de pell va ser la flora normal de la pell i el cultiu d'orina negativa en dos casos. En un cas, la mostra no s'ha realitzat.


CONCLUSIONS

S' ha de millorar la recollida de mostres, especialment a Quiròfan i a la Unitat d´ Hospitalització.
La taxa d'infecció ( 1,3 % ) és massa baixa per permetre conclusions.
En els nostres resultats preliminars, no hi ha una relació entre la colonització de la pell, el cultiu d'orina positiu i la ILQ, de manera que es tracta principalment de infeccions nosocomials no relacionades amb la colonització de la flora de la pell prèvia a la cirurgia.
S' haurien d' incloure més pacients per establir una conclusió definitiva sobre la modificació de la profilaxi antibiòtica.