La Revista Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología publica un article sobre el tractament de fractures supracondílies d’húmer

El passat mes d’octubre la Revista Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología va publicar un article sobre el tractament de fractures supracondílies d’húmer amb el títol: “Tractament de fractures supracondílies d’húmer mitjançant osteosíntesi amb doble placa”, els autors són el Dr. Jordi Salvador, Dr. Pablo Castillón, Dr. Ivan Fuentes, Dr. Martí Bernaus i el Dr. Francesc Anglès, tots ells membres del Servei del Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia del nostre Hospital.

Es tracta d’un estudi descriptiu retrospectiu que avalua el resultat funcional i la qualitat de vida dels pacients que han patit una fractura supracondília d’húmer i que han estat intervinguts quirúrgicament mitjançant un sistema de doble placa.

Aquest estudi inclou un total de 27 fractures de pacients amb una edat mitjana de 56 anys, molts d’ells amb una vida laboral activa, que han pogut reincorporar-se al seu lloc de treball una vegada complert el procés que incloïa la cirurgia i la posterior recuperació funcional.

El 96% de les fractures es van consolidar amb un bon resultat funcional avaluat objectivament amb l’escala Mayo Elbow Performance Score, escala de puntuació referent en treballs científics relacionats amb la patologia del colze promoguda per la Societat Americana Shoulder and Elbow Surgeons (ASES). No es va produir cap complicació infecciosa i només dos pacients van ser reintervinguts per problemes de rigidesa.

Observem que els resultats funcionals van ser millors en els pacients més joves, com es preveia, ja que en aquest grup la capacitat de recuperació és major.