Què fem a la unitat cirurgia coloproctologia?

La Coloproctologia és una especialitat mèdica derivada de la cirurgia general que diagnostica i tracta les malalties del colon, recte i l’anus. L’exercici de la coloproctologia inclou la realització de cirurgia mínimament invasiva (laparoscòpia, TAMIS, TATME, ...) de les malalties inflamatòries, malalties benignes i les malignes (càncer colorectal, càncer anal, limfoma intestinal, tumors neuroendocrins, ...) així com dels procediments anals, tant els associats a defectes estructurals (hemorroides, fissures, fístules, lesions obstètriques, traumatismes) com a les patologies funcionals i del sol pelvià (incontinència, trastorns deposicionals, prolapse anorectal, rectoceles,..)

En relació al càncer colorectal, disposem de l’última tecnologia necessària per la realització de tot tipus de procediments tant diagnòstics, quirúrgics com de seguiment.

Destacar que som una unitat formadora en la cirurgia mínimament invasiva del càncer colorectal, formació en TATME i TAMIS realitzant diferents cursos nacionals en aquesta matèria i proporcionant formació per molts cirurgians a tota Espanya. Els nostres estàndards de qualitat són els màxims requerits, amb un equip format i acreditat en cirurgia Tatme, Cirurgia laparoscòpia avançada, Cirurgia transanal mínimament invasiva, tecnologia quirúrgica 3D, estudi de lesions amb ecografia endoanal i endorectal (2D i 3D),…etc.

Disposem de la màxima experiència en el diagnòstic i seguiment del càncer colorectal, som un equip multidisciplinari, amb reunions setmanals. En el marc del comitè decidim, de manera individualitzada i amb els màxims estàndards de qualitat, la millor estratègia diagnòstica i terapèutica per als nostres pacients.

La nostra unitat realitza tot tipus de procediments diagnòstics i terapèutics en relació a la malaltia inflamatòria intestinal (Crohn i Colitis Ulcerosa), com són la resecció iliocecal en la malaltia de crohn , proctocolectomies amb reservoris intestinals en la colitis ulcerosa, inclús la cirurgia proctològica associada a malaltia inflamatòria. Així mateix, participem de manera activa en el comitè multidisciplinari sobre malaltia inflamatòria intestinal, on decidim de manera consensuada les millors solucions per a cada pacient.

En relació al sòl pelvià realitzem tractaments multidisciplinaris i quirúrgics que inclouen la rectopèxia ventral, tractament transanal de rectocele, intussuscepció rectal i totes les tècniques més avançades en aquest complex camp de la cirurgia.

En quant a la patologia anal, afrontem el tractament de les hemorroides amb les últimes tècniques: hemorroidectomia amb suport Doppler, tecnologia Ligasure, així com també el tractament ambulatori mínimament invasiu amb l’us de lligadures anals (sense necessitat de quiròfan).

En relació a la patologia de la fístula anal, apliquem innovadors procediments diagnòstics previs al tractament (ecografia endoanal, manometria) així com terapèutics més avançats per tal de minimitzar el risc i les complicacions: tècniques com la fistulectomia, fistulotomia, aplicació de greix autòleg, LIFT,… etc.

Finalment cal destacar també que la nostra unitat de Coloproctologia disposa del millor i més modern equipament pel diagnòstic i seguiment de la patologia colorectal tant maligna com benigna: Ressonància magnètica d’alta resolució, Tomografia d’Emissió de positrons, TAC, Eco endoanal i endorectal, manometria anal, biofeedback, rectoscòpia, lligadures hemorroidals, aplicació de toxina botulínica, endoscòpia diagnòstica i terapèutica,... etc.

D’aquesta manera la unitat Coloproctologia del nostre centre disposa i proporciona els màxims estàndards de qualitat necessaris per permetre el millor diagnòstic, un tractament segur, adient a cada cas i mínimament invasiu, amb un seguiment individualitzat i estricte de cada pacient per tal d’assolir sempre la millor solució possible.