Ha de ser exclosa la gammagrafia amb leucòcits marcats en el diagnòstic de infecció protètica?

Aquests dies s’està celebrant a Nantes el congrés anual de la societat europea de infeccions osteoarticulars EBJIS 2017. L’equip de patologia sèptica de l’aparell locomotor ha presentat un treball científic al EBJIS 2017 sobre la utilitat de la gammagrafia amb leucòcits marcats en el diagnòstic de infecció protètica. Aquest treball ha estat realitzat per L. Font-Vizcarra, M. Veloso, L. Gomez, S. Huguet, A. Matamala, F. Angles.

Objectiu:
En els darrers anys la gammagrafia òssia combinada amb leucòcits marcats (labeled leukocyte scintigraphy LLS) ha anat perdent rellevància en el procés diagnòstic de infecció protètica articular (prosthetic joint infection PJI). En el Consens de Filadèlfia no va ser considerada com a criteri diagnòstic i apareix com a recomanació de baix nivell en l’ American Academy of Orthopedic Surgeons.
L’objectiu de l’estudi es, prèviament a l’exclusió de la LLS en el diagnòstic de PJI, analitzar el profit de la prova. Addicionalment, analitzem el possible valor afegit de la gammagrafia de moll d’os (bone marrow scintigraphy BMS) en casos dubtosos.

Material i Mètodes
Retrospectivament hem estudiat 98 pacients als qui es va fer gammagrafia òssia i gammagrafia amb leucòcits marcats per l’estudi de artroplàsties de maluc (15.3%) i de genoll (84.7%) doloroses. L’edat mitja va se de 74 +/- 2 anys. La gammagrafia amb moll d’oses va fer en casos en que la gammagrafia normal i amb leucòcits no va ser conclusiva. El diagnòstic definitiu de infecció protètica es va fer en base als criteris de infecció establerts pel Consens de Filadèlfia.

Resultats
Es va diagnosticar infecció en 17 dels 98 casos. La gammagrafia òssia i la gammagrafia amb leucòcits va mostrar una sensibilitat del 81.5% i una especificitat de 97.5%. Quan afegim els resultats de la gammagrafia amb moll d’os, els valors augmenten al 87.7% i al 100% respectivament.


Conclusió
En el nostre Centre, la gammagrafia òssia i amb leucòcits marcats té una elevada sensibilitat i especificitat pel diagnòstic de infecció crònica d’artroplàstia. A més, afegint la gammagrafia amb moll d’os augmenta el rendiment. Per aquests motius, en la nostra pràctica clínica, considerem els estudis amb gammagrafia com a criteris menors de infecció protètica. De totes maneres considerem que la gran variabilitat en els resultats de la prova en funció de l’experiència i coneixement de la persona que l’avalua recomanem avaluar el rendiment d’aquesta prova en cada Centre.

Poster presentat al EBJIS 2017 a Nantes

  • Must bone and labeled leukocyte scintigraphy be completely excluded in the diagnosis of periprosthetic joint infection? (PDF 0.61 MB) Descargar