Política de Privacitat

Condicions d'ús, Protecció de dades i Política de privadesa

D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), l’informem que la FUNDACIÓ ASSISTENCIAL DE MÚTUA DE TERRASSA, FPC (G66886144), ÀPTIMA CENTRE CLÍNIC, SLU (B65972390), i el CENTRE DE TECNOLOGIA DIAGNÒSTICA, SAU (A58912734), com a cotitulars de la base de dades d’històries clíniques de les entitats assistencials de Mútua Terrassa, són els corresponsables del tractament de les dades dels pacients, i han designat un delegat de Protecció de Dades (dpd@mutuaterrassa.cat).

La finalitat del tractament de les dades dels pacients és garantir el registre, seguiment, seguretat i qualitat del tractament medico sanitari prestat; assegurar el contínuum assistencial entre els diferents dispositius sanitaris i socials; facilitar la informació necessària per a la correcta facturació del cost dels serveis prestats, complimentar la seva història clínica (HC) en el centre i implementar els mecanismes de coordinació d’històries clíniques que es desenvolupin. Així mateix, les dades podran ser tractades amb finalitats de recerca, amb subjecció a allò que estableixi la legislació vigent. L’informem de la possibilitat de ser contactat en l’adreça postal i/o electrònica que ens hagi facilitat, o per mitjans telefònics o sistemes de missatgeria mòbil, per al tractament d’assumptes relacionats amb l’assistència sanitària, i de la possibilitat d’enregistrament de les trucades telefòniques, amb la finalitat de vetllar per la seguretat i la qualitat del servei prestat.

La base jurídica del tractament és la prevista en els articles 6.1 lletra c, i 9.2, lletres h-i-j del RGPD.
Els destinataris d’aquesta informació són les persones i els serveis directament vinculats amb l’assistència sanitària prestada per l’entitat, cadascun en les seves competències, i pot ser tramesa totalment o parcialment als estaments oficials públics i privats que, per motius legals o de necessitat material, hagin d’accedir a les dades a l’efecte de la correcta prestació de l’assistència medicosanitària, o amb l’objectiu d’accedir al pagament del cost de l’assistència prestada. Tanmateix, informem que els usuaris dels serveis prestats per l’entitat responsable poden ser avisats del torn de visita mitjançant el seu nom i cognoms. Com a centre adscrit a la Història Clínica Compartida de Catalunya (HCCC), les dades dels pacients atesos en els centres de la Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa, FPC quedaran integrades en la HCCC, d’acord amb els requeriments legals i seguint les indicacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que és el responsable d’aquest fitxer.

Com a centre assistencial docent, la FUNDACIÓ ASSISTENCIAL DE MÚTUA DE TERRASSA FPC participa en la formació d’estudiants. Per aquest motiu, l’informem que els alumnes acreditats, sota el deure de confidencialitat i amb supervisió dels professionals de l’entitat, poden accedir a la seva HC amb finalitats docents.

Les seves dades seran conservades, com a mínim, durant els terminis que corresponguin segons la legislació sanitària vigent en cada moment, i d’acord amb les recomanacions de la Comissió Tècnica en Matèria de Documentació Clínica del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
El pacient és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens lliura i té la facultat d’exercir els drets d’accés, rectificació o supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició al tractament de les seves dades, i a retirar els consentiments atorgats.

Pot adreçar la seva sol·licitud d’exercici de drets al punt d’Atenció al client de l’Hospital Universitari de Mútua de Terrassa (Plaça del Dr. Robert, 5 planta 0 - 08221 Terrassa, o per correu electrònic: uau@mutuaterrassa.cat).

Tanmateix, si considera que s’han vulnerat els seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Informació sobre el tractament de dades personals en relació amb la COVID19

 • D’acord amb allò que es disposa en el Considerant 46 i en l’article 89 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes (RGPD), informem que la FUNDACIÓ ASSISTENCIAL DE MÚTUA DE TERRASSA, FPC, amb NIF G66886144 i domicili al c/ Sant Antoni, 32 – 08221 Terrassa (Barcelona), és el responsable del tractament de les dades dels pacients que hagin rebut assistència medicosanitària en algun dels Centres mèdics gestionats per aquesta entitat amb motiu de la infecció per la COVID19.


  El tractament d’aquestes dades es durà a terme respectant els principis de licitud, lleialtat, transparència, limitació, minimització, exactitud, integritat, confidencialitat i responsabilitat activa que inspiren l’actual normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.


  La finalitat del tractament és la investigació científica, la docència i la millora de la qualitat i la seguretat de l’assistència sanitària, i es fonamenta en raons d’interès públic en l’àmbit de la salut pública.


  Les bases legals que legitimen aquest tractament són l’interès públic essencial (article 6.1 lletra e RGPD), i l’interès vital de l’interessat i d’altres persones físiques (article 6.1 lletra d RGPD), amb aplicació en aquest cas de les següents excepcions per al tractament de dades de categoria especial contemplades en l’article 9.2 RGPD: lletra c (interès vital de l’interessat o altres persones físiques); lletra g (interès públic essencial); lletra h (assistència sanitària i diagnòstic mèdic); lletra i (raons d’interès públic en l’àmbit de la salut pública, com la protecció davant amenaces transfrontereres per la salut, i garantia d’elevats nivells de qualitat i seguretat de l’assistència sanitària); i lletra j (investigació científica).


  Les dades tractades amb aquesta finalitat poden ser cedides a tercers en cas d’obligació legal. També poden ser cedides a altres entitats públiques o privades amb la finalitat d’investigació i recerca mèdica i científica. En aquest cas, el responsable formalitzarà amb aquests tercers les corresponents clàusules contractuals que garanteixin el compliment de la normativa sobre protecció de dades personals, i s’implementaran les mesures de seguretat adequades al tractament, com la dissociació o anonimització de les dades identificatives dels interessats. No s’ha previst la transferència internacional de les dades.


  Les dades seran conservades durant el termini que disposi la legislació sanitària vigent en cada moment.


  També podran ser objecte de tractament les dades de contacte de les persones designades per aquests pacients, o dels seus familiars propers, amb la finalitat d’avaluar la qualitat i nivell de satisfacció de l’assistència mèdica rebuda per part de l’entitat responsable. La base legal d’aquest tractament és l'interès legítim del responsable (art. 6.1 lletra f RGPD).


  L’entitat responsable ha designat un Delegat de Protecció de dades: dpd@mutuaterrassa.cat.


  Els interessats poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició al tractament, adreçant la seva sol·licitud, acompanyada d’un Document d’Identitat, a l’adreça de correu electrònic uau@mutuaterrassa.cat, o de manera presencial al Servei d’Atenció a l’Usuari de Mútua Terrassa: Pl. Dr. Robert núm. 5 – 08221 Terrassa (Barcelona).


  En cas de no estar d’acord amb el tractament realitzat per la nostra Entitat o considerar vulnerats els seus drets, pot presentar reclamació en tot moment davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.