Drets i deures del pacient

Els ciutadans i ciutadanes de Catalunya són assegurats del CatSalut i són titulars d'una sèrie de drets i de deures en matèria de sanitat. El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha elaborat una carta de drets i deures dels ciutadans en relació a la salut i l'atenció sanitària. El contingut de cadascun recull un conjunt d'àmbits que ajuden a sistematitzar els drets i deures amb la finalitat d'adaptar-los al moment actual.

Per a més informació: