Avís legal

WEB FUNDACIÓ ASSISTENCIAL DE MÚTUA DE TERRASSA FPC


D'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), l'informem que la FUNDACIÓ ASSISTENCIAL DE MÚTUA DE TERRASSA, FPC (G66886144), la FUNDACIÓ VALLPARADÍS, FPC (G59747535) i ÀPTIMA CENTRE CLÍNIC, SL (B65972390) són els responsables del tractament de les dades dels pacients, i han designat un Delegat de Protecció de Dades (dpd@mutuaterrassa.cat).

La finalitat del tractament de les dades dels pacients és garantir el registre, seguiment, seguretat i qualitat del tractament medicosanitari prestat; assegurar el contínuum assistencial entre els diferents dispositius sanitaris i socials; facilitar la informació necessària per a la correcta facturació del cost dels serveis prestats, complimentar la seva història clínica (HC) en el centre i implementar els mecanismes de coordinació d'històries clíniques que es desenvolupin. Així mateix, les dades podran ser tractades amb finalitats de recerca, amb subjecció al que estableixi la legislació vigent. L'informem de la possibilitat de ser contactat en l'adreça postal i/o electrònica que ens hagi facilitat, o per mitjans telefònics o sistemes de missatgeria mòbil, per al tractament d'assumptes relacionats amb l'assistència sanitària, i de la possibilitat d'enregistrament de les trucades telefòniques, amb la finalitat de vetllar per la seguretat i la qualitat del servei prestat.

La base jurídica del tractament és la prevista en l'article 9.2, lletres h-i-j del RGPD.
Els destinataris d'aquesta informació són les persones i els serveis directament vinculats amb l'assistència sanitària prestada per l'entitat, cadascun en les seves competències, i pot ser tramesa totalment o parcialment als estaments oficials públics i privats que, per motius legals o de necessitat material, hagin d'accedir a les dades a l'efecte de la correcta prestació de l'assistència medicosanitària, o amb l'objectiu d'accedir al pagament del cost de l'assistència prestada. Tanmateix, informem que els usuaris dels serveis prestats per l'entitat responsable poden ser avisats del torn de visita mitjançant el seu nom i cognoms. Com a centre adscrit a la Història Clínica Compartida de Catalunya (HCCC), les dades dels pacients atesos en els centres de la Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa, FPC quedaran integrades en la HCCC, d'acord amb els requeriments legals i seguint les indicacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que és el responsable d'aquest fitxer.
Com a centres assistencials docents, la FUNDACIÓ ASSISTENCIAL DE MÚTUA DE TERRASSA FPC i la FUNDACIÓ VALLPARADIS, FPC participen en la formació d'estudiants. Per aquest motiu, l'informem que els alumnes acreditats, sota el deure de confidencialitat i amb supervisió dels professionals de l'entitat, poden accedir a la seva HC amb finalitats docents.
Les dades seran conservades d'acord amb la legislació sanitària vigent en cada moment. En l'actualitat, la Llei 21/2000 sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient i la documentació clínica preveu un termini de 15 anys des de la data d'alta de cada procés assistencial en relació amb la documentació rellevant, i un termini de 5 anys per a la resta.
El pacient és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens lliura i té la facultat d'exercir els drets d'accés, rectificació o supressió, limitació del tractament, portabilitat i d'oposició al tractament de les seves dades, i a retirar els consentiments atorgats. Pot adreçar la seva sol·licitud d'exercici de drets al punt d'Atenció al client de l'Hospital Universitari de Mútua de Terrassa (Plaça del Dr. Robert, 5 planta 0 - 08221 Terrassa, o per correu electrònic: uau@mutuaterrassa.cat), o davant el Sociosanitari Vallparadís (C. Sant Antoni, 52 - 08221 Terrassa), identificant-se amb el seu Document Nacional d'Identitat.
Tanmateix, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de control, d'acord amb allò que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades.