Altres serveis

 • Capacitat de trasllat per a assistència avançada a les post-RCP.
 • Monitorització cardíac avançat.
 • Assistència circulatòria extracorpòria mecànica (uni / biventricular, ECMO central).
 • Assistència respiratòria extracorpòria mecànica (ECMO perifèric).
 • Cardioversió elèctrica sincronitzada.
 • Tractament fibrinolític en la cardiopatia isquèmica.
 • Monitorització computeritzada dels trastorns del ritme cardíac.
 • Control i tractament de l'arítmia greu amb inestabilitat hemodinàmica.
 • Implantació de marcapassos temporals.
 • Cateterització venosa i arterial i manteniment indefinit de les vies.
 • Suport hemodinàmic farmacològic.
 • Monitorització de la funció d'intercanvi gasós.
 • Instauració i manteniment de via aèria artificial.
 • Traqueotomia percutànies de tipus transitori.
 • Suport ventilatori artificial, breu o prolongat, amb i sense suport de sedorelaxació. Oxigenoteràpia d'alt flux Fibrobroncoscopia terapèutica.
 • Monitorització avançat de la mecànica ventilatòria.
 • Suport ventilatori invasiu i no invasiu, dins i fora de les dependències de l'SMI.
 • Implantació i manteniment de drenatges pleurals, pericàrdics i abdominals.
 • Instauració, control i manteniment de suport nutricional enteral especialitzat.
 • Control i manteniment del suport nutricional parenteral complex.
 • Atenció i control de les descompensacions de l'equilibri àcid-base i hidroelectrolític.
 • Tècniques de depuració extrarrenal contínua.
 • Assistència immediata avançada a politraumatizat. Manteniment prolongat del politrauma d'alt risc.
 • Assistència inicial al pacient neurotraumàtic.
 • Manteniment del neurotraumàtic per períodes perllongats i amb monitoratge avançat. Monitorització de la pressió intracranial, Doppler transcranial i altres sistemes de neuromonitorizació.
 • Assistència al postoperatori neuroquirúrgic.
 • Reanimació i tractament en xoc hemorràgic per hemorràgia digestiva alta (Sengstaken)
 • Assistència avançada la disfunció multisistèmica.
 • Assistència avançada a la fallida multiorgànica.
 • Monitorització i assistència al pacient afecte de síndrome coronària aguda amb o sense fallada circulatori greu.
 • Assistència i monitorització del postoperatori de cirurgia cardíaca.
 • Reanimació i assistència a postoperatòries de risc d'altres especialitats.
 • Manteniment del pacient amb criteri de mort encefàlica.
 • Manteniment del donant potencial d'òrgans sense criteris de mort encefàlica.
 • Establiment de donacions tipus Maastricht III
 • Manteniment del malalt trasplantat hepàtic i cardíac d'alt risc.
Reanimació cardiopulmonar (RCP) bàsica i avançada i assistència avançada en la post-RCP.
Posicionament del servei en relació a altres àrees de l'hospital:
 • Accés al transport assistit avançat intercentres.
 • Assistència i control de pacients la necessitat d'assistència, amb independència de la seva patologia, superi l'oferta per les unitats d'hospitalització convencional del centre, incloses sales de despertar, d'observació d'Urgències, i unitats de 'intermedis, tant pel que fa a nivells d'equipament com la disponibilitat de personal.
 • Col·laboració, assistència i control de pacients, la necessitat d'assistència supera la capacitat tecnològica, coneixements o disposició d'altres unitats de crítics del propi hospital o de l'àrea de referència.
 • Assistència al postoperatori no crític de Cirurgia Cardíaca en planta d'hospitalització (intermedis)
 • Suport clínic a la resta de professionals en unitats d'hospitalització convencionals per estabilització i / o clivatge de pacients prèvia a la seva situació crítica.
 • Valoració prèvia i decisió d'ingrés / no ingrés.
 • Col·laboració assistencial i suport clínic en situacions de RCP en diferents àrees tant diagnòstiques com d'hospitalització.
 • Transport assistit intrahospitalari.