L’exercici de 2019 passarà per haver estat un any de transició i de continuïtat, per un doble motiu. Primerament pel fet d’haver registrat una activitat i uns creixements discrets, per bé que positius, en pràcticament tots els àmbits. Però ho serà, especialment, per haver precedit l’any de la primera gran pandèmia del segle XXI.

La crisi derivada de la propagació del coronavirus (SARS-CoV-2) arreu del món ha representat un fet sense precedents a la nostra història recent. De fet, va ser molt a finals de l’any 2019 quan es van començar a tenir notícies del nou virus que ha trasbalsat les economies de pràcticament tots els països del món, d’aquí el nom de la malaltia: COVID-19.

Les mesures que van ser necessàries per controlar la propagació del virus, limitar la pèrdua de vides i evitar el col·lapse dels sistemes sanitaris, han frenat l’activitat econòmica de manera sobtada, amb efectes significatius en els mercats de treball, i afectant els principals indicadors econòmics mundials.

Si a l’any 2019 l’economia de l’Estat espanyol i la de Catalunya han crescut un 2% i un 1,9%, respectivament, les previsions per al 2020 indiquen importants creixements negatius, difícils de predir amb precisió.

Fent un repàs ràpid dels diferents àmbits d’activitat en els que MútuaTerrassa ha actuat al llarg del 2019, es pot observar aquesta continuïtat en la marxa a la que hem fet referència a l’inici.

Pel que fa al sector assegurador, l’evolució de la seva activitat durant el 2019 ha estat pràcticament nul·la (0,42%), cosa que coincideix amb l’evolució dels tipus d’interès, que s’han seguit mantenint molt baixos, propers a zero. Pel que fa a Mútua de Terrassa, en la seva activitat de L’Asseguradora, cal assenyalar que el volum de primes totals ha assolit més de 11,7 milions d’euros, que representa un increment de l’1,4% respecte l’any anterior; ressaltant també que el creixement del ram d’assistència sanitària (principal a la nostra activitat) ha estat del 2,9%. La sinistralitat s’ha situat en termes molt similars als de l’any anterior, així com també la ràtio de solvència, que manté alts nivells.

Quant a la Fundació Assistencial MútuaTerrassa, s’ha mantingut l’activitat, havent-se produït el relleu a la Gerència a meitat de l’exercici, la qual cosa va comportar reajustaments en l’equip directiu, tant de persones com de funcions. El resultat final de l’exercici manté la línia del 2018, amb un increment d’ingressos d’un 6%, i amb unes mínimes pèrdues (0,2% sobre ingressos).

El Centre de Tecnologia Diagnòstica (CTD), empresa de diagnòstic i tractament amb isòtops radioactius, ha passat a estar totalment integrada a MútuaTerrassa.

Pel que fa a l’Àmbit de Servei Sociosanitari, només ressaltar l’inici de la gestió de la Residència Bon Pastor, de Barcelona, a principis del 2019. La resta de gestions han seguit amb normalitat, amb molt bons nivells d’ocupació a tots els centres, mentre se segueixen estudiant noves oportunitats de gestió de cara a mig termini.

Quant a altres empreses vinculades o dependents de MútuaTerrasa, remarcar l’increment d’activitat i presència d’Àptima a la zona del Vallès, que ha suposat un creixement d’ingressos del 5,1% respecte de l’exercici anterior. Aquest 2019 ha estat any sencer dels nous consultoris situats a l’Edifici Estació, de Terrassa; i també cal posar en relleu l’obertura d’uns espais destinats a l’atenció d’urgències diürnes, ubicats a l’edifici històric de la Plaça del Dr. Robert, 5, de Terrassa. En aquest 2019 Àptima ha passat a dependre íntegrament de Mútua de Terrassa, MPS.

En el terreny de la logística i els serveis de suport sanitaris, AXIOMA ha assolit un increment del 8% respecte a 2018, essent el 2019 un any de continuïtat en totes les activitats.

Fundació Integralia Vallès va estrenar noves instal·lacions més espaioses i còmodes, adaptades a la seva funció com a Centre Especial de Treball, situades a la planta baixa de l’Edifici Vallparadís.

La resta d’empreses i activitats han seguit una tònica similar a la dels darrers exercicis.

Com a xifres més significatives del Grup MútuaTerrassa consolidat, amb totes les empreses i Fundacions que s’han creat, convé assenyalar que el Patrimoni net total sobrepassa els 130 M€, i que els ingressos totals s’han situat als 300 M€, amb un resultat, després d’impostos, positiu d’1,6 M€, destinats a incrementar la solidesa de MútuaTerrassa.

Cal fer especial agraïment a tots els professionals de MútuaTerrassa que han permès assolir aquestes actuacions, per l’esforç i el treball que, dia rere dia i de manera incansable, han dut a terme. Un col·lectiu de persones que han fet front a la primera gran pandèmia del segle XXI, en aquest final de la segona dècada. Aquest any 2020 ha estat, sens dubte, un any d’esforços titànics, i suposarà, molt probablement, un abans i un després en la nostra entitat, com ho serà -també- en tot el nostre entorn. Comencem a veure un futur diferent a partir d’aquest 2020, en el qual la resiliència, l’adaptació a l’entorn, la visió transversal i -sobretot- la capacitat de plantejar i integrar el canvi constant en el nostre dia a dia seran els nous reptes als quals ens haurem d’enfrontar per seguir avançant amb solidesa.