Fets i Xifres 2018

Un cop més presentem els fets i les xifres més rellevants de MútuaTerrassa fent un balanç positiu malgrat les circumstàncies socials, polítiques i econòmiques que han impregnat tot l’exercici de 2018 i que encara mantenen vius els seus efectes en els darrers mesos. L’economia catalana, i també la de l’Estat espanyol, ha mantingut un discret creixement sostingut i en aquest sentit la nostra entitat ha seguit aquesta mateixa estela.

Tal i com ja va marcar el camí iniciat en l’exercici 2017, amb la materialització efectiva de l’escissió de la branca d’activitat assistencial, en els comptes de la mutualitat de previsió social corresponents a aquest exercici no hi ha incloses les partides referides a l’esmentada activitat. En termes de solvència cal remarcar que s’acompleixen àmpliament els requisits de capital que estableix la normativa de Solvència II. En aquest sentit, l’Asseguradora presenta una ràtio de solvència sobre el Capital obligatori i sobre el Capital mínim d’un 573% i 2.110% respectivament.

Pel que fa a la governança, en aquest exercici 2018 s’ha produït la finalització del període de 16 anys de permanència com a membre de la Junta Directiva de Jordi Casas i Cadevall. La vacant ha estat coberta per Laia Guilera i Viladomiu, nomenament que fou ratificat a l’Assemblea General Ordinària de l’Entitat de juny de 2018. En termes encara de governança cal remarcar que en l’Assemblea General Extraordinària de 27 de novembre de 2018 es van aprovar les modificacions en quatre articles dels Estatuts Socials per incorporar-hi el web oficial de l’Entitat i acomodar les limitacions temporals dels membres de la Junta Directiva a la realitat actual.

Si ens centrem ja en els diferents àmbits d’activitat, pel que fa al sector assegurador, l’evolució de la seva activitat durant el 2018 ha estat, un any més, positiva amb un creixement del volum de primes totals del 2,3% respecte de l’any anterior. En aquest sentit cal remarcar el creixement del ram d’assistència sanitària (el principal de la nostra activitat) amb un 6,6%, 1 punt percentual (pp) superior a l’aconseguit pel global del sector assegurador en tot l’Estat espanyol.

La ràtio combinada de les assegurances de No Vida ha pujat 2,1 punts per situar-se en el 98,7%, empès per l’increment de 3,6 punts de la sinistralitat neta.

Quant a la Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa, destacar l’entrada en servei del nou Edifici Estació a finals d’octubre i en el qual s’hi van traslladar les Consultes Externes, el Servei de Rehabilitació, l’Hospital de Dia Oncològic i el Polivalent i una part del Servei de Diagnòstic per la Imatge. L’edifici, estructurat en 4 plantes des del nivell de Parc de Vallparadís i fins a l’avinguda de Jacquard, disposa també de tres plantes d’aparcament públic.

Pel que fa a l’Àmbit de Servei Sociosanitari, la novetat ha estat la incorporació en la gestió de la nova residència Cambrils Suite, fruit d’una col·laboració amb un fons d’inversió.

Quant a la resta d’activitats desenvolupades en les empreses vinculades o dependents de MútuaTerrasa, val la pena remarcar l’increment d’activitat i presència d’Àptima. En aquest sentit cal tenir en compte l’esforç per seguir potenciant la seva activitat assistencial privada a tota la zona del Vallès.

En el terreny de la logística i els serveis de suport sanitaris, AXIOMA ha assolit un increment de l’1,24% respecte a 2017, el qual posa de manifest que se segueix mantenint la solidesa i la continuïtat en totes les activitats de l’entitat.

EGARMATIC ha seguit donant suport per a què les tecnologies i els sistemes d’informació es mantinguin al seu màxim rendiment, tant per a dins de MútuaTerrassa, com per als distints clients externs.

Quant a la gestió del Coneixement, MútuaTerrassa segueix mantenint l’objectiu de ser referent de formació especialitzada per a metges, infermeres, farmacèutics i psicòlegs. L’any 2018 un total de 209 professionals han optat per especialitzar-se a casa nostra. Pel que fa a les tesis doctorals, enguany se n’han presentat un total de 4. Aquestes dades confirmen l’aposta de MútuaTerrassa per la docència i la formació, la qual cosa es constata també en els 1.296 estudiants de totes les branques formatives que fan estudis a casa nostra.

Per concloure, només fer èmfasi en l’agraïment per l’esforç i el treball que dia rere dia fan tots els professionals que formen part d’aquesta gran organització que és MútuaTerrassa. Un col·lectiu de persones que són -que som- les que fem que MútuaTerrassa segueixi sent una entitat més que centenària i que, amb totes les seves singularitats i característiques, segueixi mantenint l’esperit de superació i acompliment de nous reptes que sempre ens ha caracteritzat.