La Dra. Carme Obiols publica un article sobre la radicalitat de la limfadenectomia en la resecció del càncer de pulmó realitzada per toracotomia o per cirurgia vídeo-toracoscòpica (VATS)


"Radicality of lymphadenectomy in lung cancer resections by thoracotomy and video-assisted thoracoscopic approach: A prospective, multicentre and propensity-score adjusted study" és el títol de l'article publicat per la Dra. Carme Obiols a la revista Lung Cancer, amb un Factor d'Impacte de 5.7.

Es tracta d'un estudi observacional, prospectiu i multicèntric amb la participació de 33 hospitals espanyols. Per a l'objectiu d'aquest estudi es van incloure 2.532 pacients intervinguts de resecció pulmonar per càncer de pulmó entre el 2016 i el 2018, i es va analitzar la radicalitat de la limfadenectomia segons l'accés quirúrgic emprat (toracotomia versus cirurgia videotoracoscòpica (VATS)). Es va observar que la limfadenectomia realitzada per VATS tendia a ser menys exhaustiva que per toracotomia. Aquest estudi també mostrà una ràpida implementació de la VATS a nivell nacional, una tècnica quirúrgica menys invasiva i amb avantatges per a la recuperació del pacient. Malgrat això, els principis oncològics quirúrgics no s'han modificat en els darrers anys, essent la dissecció ganglionar sistemàtica el tipus de limfadenectomia recomanada en aquests pacients.

Per tant, els autors conclouen que s'hauria de millor la qualitat de la limfadenectomia realitzada per VATS per tal de tenir una informació pronòstica més acurada i poder indicar la necessitat de tractament adjuvant, depenent de la presència d'afectació ganglionar tumoral.

Radicality of lymphadenectomy in lung cancer resections by thoracotomy and video-assisted thoracoscopic approach: A prospective, multicentre and propensity-score adjusted study
Carme Obiols, Sergi Call, Ramón Rami-Porta, Ángeles Jaén, David Gómez de Antonio, Silvana Crowley Carrasco, Íñigo Royo-Crespo, Raúl Embún